Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1869-08-20)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 20. August 1869.

Hvis Geheime-Etatsraaden vilde paa Deres Vei indtil Byen eller paa Tilbageveien besøge mig i Udenrigsministeriet, hvor jeg findes fra 1 til 5 vilde jeg herfor være overordentlig taknemmelig, da jeg som saa ofte meget ønsker at erfare Deres Mening og at høre Deres gode Raad, forsaavidt som De maatte være tilsinds at give dem.

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.