Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; Morengejm, Artur Pavlovitj BREV FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; Morengejm, Artur Pavlovitj (1868-05-16)

Grev Frijs’ mundtlige Svar til Mohrenheims mundtlige
Spørgsmaal d. 16. Maj 1868.

Jeg kan ikke forlange at Kongen paa Forhaand skal kunne tage nogen Beslutning angaaende en Situation som endnu ikke foreligger, og som ikke nu kan forudsees i alle sine Detailler og med alle de Omstændigheder, der maae komme i Betragtning. De samme Hensyn hindre ogsaa mig i at udtale nogen definitiv personlig Mening, da jeg erkjender at til en vis Grad kunne Forhold og Omstændigheder, Detailler og Modaliteter have deres Betydning paa Afgiørelsen. Men det vil jeg dog ikke tilbageholde for Dem at saaledes som Sagen nu ligger for vilde jeg for mit personl. Vedk. ikke troe at kunne tilraade Hs. Maj. at modtage en Afgiørelse som ikke omfattede Als og Sundeved.

Koncept med P. Vedels Haand med den her anvendte Overskrift.