Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1869-12-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Kjøbenhavn, 2. December 1869.

Jeg takker D. H. for Deres Depesche Nr. 31 2) og for Telegrammet af 1. d. M. og De vil allerede have faaet mit telegraphiske Svar derpaa. Hvad jeg frygter er navnlig at den franske Regering for at sikkre den for sine indre Reformer ønskelige Fredstilstand i Europa og for at omgive sig med den falske Glands af en tilsyneladende diplomatisk Seir, vil vise sig meget eftergivende ligeoverfor Preussen m. H. t. Sagens Realitet. Er dette Tilfældet vil den kgl. Regering snart kunne finde sig ligeoverfor en Overenskomst mellem Rusland, Frankrig og Preussen, hvortil utvivlsomt Østerrig vil slutte sig, og see sig sat i det Alternativ enten at modtage en Afgjørelse, som strider mod vore vigtigste og mest begrundede Interesser, eller at afslaae hvad hele Europa byder os med det Tillæg at hvis vi ikke ville modtage det, vil Pragerfredens Art. 5 være at betragte som bortfaldet.

For Tiden vil jeg ikke kunne instruere Dem til Andet end med yderste Omhu at følge Sagens Udvikling og til den Endes. 290at sætte Dem i saa nær Forbindelse med den fr. Ambassadør som muligt, foruden at De selvfølgelig vil søge at erfare Alt hvad De kan af Cantsleren og Andre. Det forundrer mig ikke hvad General Fleury har sagt Dem om hvad han har hørt i Berlin, thi det er i fuld Overensstemmelse med den preussiske Politik ogsaa ved denne Leilighed at lede Frankrig paa Vildspor og jeg sætter stor Priis paa at Hr. Fleury ikke nærer den ringeste Tvivl herom og at han indseer at det er et Livsspørgsmaal for Dmk. at Pragerfreden udføres efter sin virkelige Mening og at Nationalitetsspørgsmaalet nyder sin fulde Ret ligeoverfor os. De kjender de faktiske Forhold i Slesvig og alle de Grunde som tale for vor Fordring, saa at jeg her ikke behøver at forsyne Dem med videre Materiale i den Henseende. For at sætte Dem istand til paa en ret anskuelig Maade at oplyse Generalen om de nationale Forhold i Nordslesvig, sender jeg Dem Exemplar af det slesvigske Afstemningskort, som De vel tidligere har modtaget men hvoraf De maaskee ikke længere har noget til Disposition.

19

Postscr. I Betragtning af det væsentlig forøgede Arbeide, som de hyppige Meddelelser, jeg imødeseer fra Dem i den nærmeste Tid, ville medføre bemyndiges D. H. herved til at beholde Grev Knuth hos Dem indtil Videre, saa at han først senere kan tiltræde sin congé naar Forholdene bedre ville tillade det.

Koncept med P. \edels Haand til Depeche Nr. 2.