Quaade, George Joachim BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind FRA: Quaade, George Joachim (1868-04-11)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 11. April 1868.

Kjære Greve,

Tak for Deres venlige Linier af 9de.

Jeg har strax besørget det Fornødne hos Vedkommende. Naar De seer ham, troer jeg De vil finde ham fuldkommen enig i Deres Anskuelser. Han gaaer maaskee videre i denne Retning end jeg har troet at kunne gjøre igaar i min Frygt for at foranledige Skuffelser. Hvorom Alting er, anseer jeg ham for godt forberedet, hvilket han forresten har været før jeg saae ham; og forinden De nu selv seer ham, bliver der efter min Mening næppe Noget at gjøre. Men af hvad De modtager imorgen vil De see hvad der bliver at forberede hos Dem.

Jeg haaber at de Vanskeligheder der omtales som mulig forestaaende, ville glide over. Jeg frygter for at de i nærværende Øieblik kunne blive meget skadelige. Læg vel Mærke til Ordet »Loyalitet« i min Skrivelse af igaar og til den Forbindelse, hvori det staaer.

Quaade

Afskrift, vedlagt Quaades Depeche Nr. 20 af 17. April 1868.