Quaade, George Joachim BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind FRA: Quaade, George Joachim (1868-04-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 17. April 1868.

Kjære Greve,

Jeg maa tilføie en Bemærkning til min Rapport Nr. 20 om det Wienske Incidentspunkt. Da Wimpffen bad mig ikke at skrive om den mellem os trufne Aftale, tænkte jeg mig nok, at hans egentlige Motiv var, ved Hjælp af min Taushed om Sagen at sikkre sig selv en større Handlefrihed for det Tilfælde at Beust tiltrods for min Indsigelse skulde ville bringe Sagen frem for det preussiske Cabinet, og at han altsaa, uagtet han havde sagt mig at han først senere vilde skrive derom, dog havde isinde strax at telegraphere eller vel endog skrive for at erfare Beust’s endelige Bestemmelse. Imidlertid vilde jeg ingen Ophævelser gjøre herover, og jeg omtaler ogsaa Sagen her ikkun for Fuldstændigheds Skyld og for ikke at behøve at udtale min Formodning i min officielle Rapport, hvor den vilde tage sig besynderlig ud ved Siden af Wimpffens Udsagn til mig om for sit Vedkommende ikke at omtale Sagen.

Jeg haaber Mohrenheim vil være i Kjøbenhavn i Slutningen af næste Uge. Det har han selv meent; men ligesom hans Afreise herfra har liidt Ophold, kan det jo ogsaa være at han senere vil blive opholdt i Udførelsen af sine Planer.

Her er det for Tiden meget stille i Politiken. . . .

s. 56Dersom Mohrenheim faaer Svar fra Petersborg førend han selv endnu kan reise til Kjøbenhavn skal jeg bidrage Mit til at De dog strax faaer Kundskab derom og navnlig om dets Indhold. Jeg kan vel antage, at De ikke vil have Noget imod at jeg eventuelt sender en Coureer til Lübeck. . . 1)

Quaade.

Afskrift, vedlagt Quaades fortrolige Depeche 17. April 1868.