Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1868-04-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 2. April 1868.

Kjære Vedel! Da jeg endelig maa tale med Dem idag forinden Ministrenes Komme beder jeg Dem om at ville tage mig med paa Veien og venter Dem derfor lidt efter 12 hos mig. — Vor Ven Knudsen var ikke aldeles heldig i Valgets. 5af sine Ord igaaraftes, 1) og jeg kom til at skoggerlee af Ordene »er det maaskee ikke aldeles overflødigt at bemærke«, thi der var en vis Klodsethed i Udtryksmaaden, som lignede min egen Skrivemaade, — De veed nok at det at kunne see Feilen ikke altid er eensbetydende med at have Evne til at rette den — og hvad der er væsentligere Maaden at dementere paa denne Gang maa aabenbart frappere Oppositionen og gjøre den mistænkelig, om at der dog skulde være Noget derunder.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.