Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1868-11-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Kjøbenhavn, 4. November 1868.

Den Meddelelse, som Cantsleren har giort D. H. og som De under 16. f. M. har indberettet hertil, har maattet overraske mig ved sin Form, forsaavidt den russiske Regering saaledes indskrænker sig til at besvare Hs. Maj. Kongens personlige og skriftlige Henvendelse til Keiseren med en mundtlig Beskeed til Dem, endog uden nogen samtidig Melding derom til Baron Mohrenheim. Men betænkeligere er det at Fyrst Gortchakow har misforstaaet den kgl. Regerings Standpunkt og Hs. Maj. Kongens Brev til Keiseren i den Grad, at han troer at kunne tilraade os nu at fremkomme med nye Forslag i Berlin, i hvilke vi skulde opgive Als og Dybbel, erklære os beredt til yderligere Garantier end dem, paa hvilke Kmh. Quaade allerede har havt Bemyndigelse til at gaae ind, og give Preussen Sikkerhed for vor fremtidige Politik, hvilket vel ikke let kan betyde Andet end at indgaae en Alliance med Preussen. *)

Denne Opfordring kræver nødvendigvis et Svar for at vor Taushed ikke skulde opfattes som et Samtykke og jeg har derfor i medfølgende franske Depesche Nr. 6 1) udtalt mig tilstrækkelig tydeligt om vor Opfattelse af Stillingen i Alm. og af Virkningen af den sidste Episode i Særdeleshed. Som D. H. vil bemærke, indeholder Depeschen ingen Direction for hvorledes De skal benytte den. Min Mening er imidlertid ikke blot at De vil indrette Deres Udtalelser til Fyrst Gortchakow efter dens Indhold men jeg overlader ogsaa til Deres eget Skjøn af Omstændighederne, hvorvidt De confidentielt og som af Deres egen Inspiration vil lade Cantsleren giøre sig bekjendt med selve Depeschens Text.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 7.