De Kiøbenhavnske Borgeres Seyer-Sang over de nye, men heldige Forandringer. Under den Melodie: Det største Glædes Flag etc,

De

Kiøbenhavnske Borgeres

Seyer-Sang over

de nye, men heldige

Forandringer.

Under den Melodi:

Det største Glædes-Flag & c.

Kiøbenhavn 1772.

2
3

1.

Vi vandt! vor Sag var god Thi Himlen den anførte, Og vore Bønner Hørte, I Fred og uden Blod Vi vandt vor Sag var god. Guds milde Forsyns Øye Saae over Vand og Høye Til vores Dannemark,

Og elskede Monark

Den evig Visdoms Straaler Saa Tingene afmaaler Paa allerbeste Fod.

Vi vandt! vor Sag var god.

4

20

2. Vi vandt! vor Sag var god. Skiønt Fienden havde smedes, Og Ondskab sammenkiedet, Guds Forsyn med os stoed Vi vandt ! vor Sag var god.

De Lænker, han bestemte Til os, hans Lemmer klemte, Da Hævnen iiler hid At korte af hans Tid.

Forræderen for mange Blev, før han ventet, Fange, Og tabte alt sit Mod Vi vandt! vor Sag var god.

3.

Vi vandt! vor Sag var god,

Thi Mørkheds heele Bande I Havnen maatte strande.

Vor Velfærd Prøve stoed.

Vi vandt! vor Sag var god.

Hver Dag blev Frekhed større Og loed sin Stolthed høre. Den svinget hastig op Til Ærens høye Top,

Men nu er Dragen faldet, Da herren blev paakaldet. Vi har vor Borger-Blod.

Vi vandt! vor Sag var god.

5

21 4. Vi vandt! vor Sag var god Da Ordens Gud loed høre Siu Stemme for vor Øre; Her snuble skal din fod.

Vi vandt! vor Sag var god.

O ædle Konge-Hierter!

I lindret vore Smerter.

Og udi Rolighed Giord' aller vigtigst Fied.

Ja Gud sig lod Forbarme, Da han i Søvnens Arme Indsluttet os tilloed.

Vi vandt! vor Sag var god.

5.

Vi vandt! vor Sag var god.

Nu svandt vor daglig Smerte, Hver Undersaatters Hierte I glædes Flamme stoed,

Vi vandt! vor Sag var god.

O! CHRISTIAN! hvor rørte Du os, den Dag du kiørte Omkring iblant dit Folk!

Hver Siæl var Glædens Tolk.

Endnu vor Konge finder Blant danske tre Heltinder,

Som Vivat klinge loed.

Vi vandt! vor Sag var god.

6

22 6. Vi vandt! vor Sag var god. Vivat! vor Konge lever,

Vor Prints og ægte Græver Bliv reen! o! danske Blod!

Vi vandt vor Sag var god.

Florer vor Riges Trone!

Og Dannemarkes Krone Staae fast fra Slægt til Slægt, Ved Himlens Varetægt!

De gode Sæder fremmes!

Og Satans Frekhed hemmes! Ryk Ukrud op fra Roed!

Vi vandt! vor Sag var god.

7.

Vi vandt! vor Sag var god, Thi det var Himlens Ville Ved Skummet os at skille Og Guldet os tillod.

Vi vandt! vor Sag var god. Vor Sørge-Floer vi kaster, Og os i Bønnen haster Til vor Immanuel,

Som vilde Riget vel.

Nu skal vor Ønsker klinge Vidt op paa Troens Vinge I glad og fredigt Mod.

Vi vandt! vor Sag var god.

7

23 8. Vi vandt! vor Sag var god. Vor vigtig Juliane Staaer under Jesu Fane,

Og styrer ved hans Blod Vi vandt! vor Sag var god.

Vor Riges Velfærd styrkes. Naar Herrens Ære dyrkes. Hver Handling lykkelig Og daglig fremmer sig,

Naar Gudsfrygt, gode Sæder For Herrens Aasyn træder. Flyd Taarers Glædefloed!

Vi vandt! vor Sag var god.

9. Vi vandt! vor Sag var god. Almægtige Regenter!

Fra dig vi alting venter;

Thi du! du ved os stoed!

Vi vandt! vor Sag var god.

Din Viisdom staae om Tronen Og ret velsigne Kronen!

Forjag Bedragere Som sig tør lade see

Omkring vor Dyrebare Kong CHRISTIAN! bevare Det ædle Konge Blod.

Vi vandt! vor Sag var god.

8

24

Vi vandt! vor Sag var god. Giv, Himmel! daglig Kræfter Og Maade til herefter Paa Ondt at raade Boed Vi vandt! vor Sag var god!

Dit Forsyns naadig Øye Da være med de Høye I deres Handlinger Til Glæde for enhver!

Vivat! Monarken lever!

Hans Septer Uro hæver.

Jeg synger med frit Mod:

Vi vandt! vor Sag var god.