Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed.

Sandfærdig Liste

paa

de vigtige Mænd,

som

efter høyeste Ordre

den 17de Januarii 1772. toeg

Kongens

Fiender,

enhver i sær i Fængsel,

og

Deres Avangemens ved samme Leylighed.

Kiøbenhavn.

Trykt og findes tilkiøbs hos A. F. Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.

2
3

Naar var Forandring før saa frydefuld i Norden,

Som den, den Syttende i Aar er for os

vorden?

Hvert Øye græd af Sorg, man ventede

Ruin,

Og nu er Beskheds Kalk omvendt til Glædens Viin.

4

Guds Dom og Kongens Hævn omvendte

Landets Taarer,

Hvert Øie smiler nu, kun Fryd man hos os

sporer.

See Kongens Fienders Skam, see Kongens Magtes Glands ;

See Kongens brave Mænd, hver fik sin Ærekrands.

Grev Rantzau! brave Mand, af Landets ægte Grever! Dit Hierte ærligt var, Du Kongens Vel haandhæver, Det viiste Du den Nat, da Kongen Hende bød At reyse, som før sad paa Kongens eget Skiød.

5

Du viiste Troeskabs Pligt. Din Konge

derpaa skiønner,

Med Elephantens Baand Din Troeskab

Han belønner ;

Du bliver General for Kongens Fodfolks

Magt,

Og Kongens Naade med paa Din Person er lagt.

Hr. General-Major von Eichstedt nu

er bleven

For Kongens Rytterie som General indskreven,

Han fik det Hvide Baand, blev Vice Commandant;

Thi Kongen Troeskab i hans Handlinger befandt.

6

Da Kongen Kaldte ham, da var Han strax

tilrede

At sætte Gähler fast, han loed sig tidt ey bede.

Og Gählers Dame blev af Eichstedt

fangen bragt.

I Citadellet er de begge under

Vagt.

Hr. Oberst Køller ! Du var den, som greb

hiin Greve,

Du brugte Klogskabs Magt, — til Skam

han skulde leve.

Du fik ham levende — Din Konges

Vink gav Magt,

At Strudsens høye Top nu er i Skarnet lagt.

7

Din Konges Naade har det Hvide Baand Dig skienket, Ja meer, med Adels-Navn af Banner

Dig betænket;

Tre Æres-Titler fik Din Troeskabs store

Navn.

Hr. Beringskiold var med, han Kongens

Røgel brugte,

Han Greven Brandtes Dør med Vold

og Magt oplufte:

Hans ædle Tapperhed og strax Belønning

fik,

Med Gylden-Røgel han fra Kongens

Ansigt gik.

8

Ja mange fleere var, som Troeskabs Prøver

viiste.

Monarken naadig var, og Troeskabs Dyd

anpriiste.

Stads-Hauptmand Obersts Rang og Løns Avange faaer.

Hver troe og ærlig Mand i Kongens Naade

staaer.

Saa speyl Jer, Danske Mænd! i disse Helters Dyder,

Som Efterstræbere i Troeskab Jer frembyder.

Opmuntres frisk heraf, at meene Kongen

vel,

For Kongens, Landets Vel at vove

Liv og Siel,