Det gyldne A,B,C, i Anledning af den 17 Januarii 1772.

Det gyldne A, B, C, i Anledning af den 17 Januarii 1772.

Kiøbenhavn, trykt hos P. H. Höecke.

1772.

2

1.

A, A, A, Nu tegner alting brav. Hvem som var Land og Kongen troe, Kan sidde nu i stille Roe,

Og siunge: Hey, sa, sa,

Triumph, Victoria!

2. B, B, B, Hvor gaaer det Struensee, Som nu i Lænker sidder hen?

Ey hielpe kan ham beste Ven.

B, B, B,

Hvor gaaer det Struensee?

3. C, C, C, Vi alle blev' frelste:

Thi Gud ved sin den gode Aand Sleed sønder Satans Snære-Baand.

C, C, C,

Vi alle blev frelste.

4. D, D, D, Hvad maae og Brandt ey see

Med alle hans Tilhængere?

Lænker, Baand, Forhaanelse.

D, D, D,

Hvad maae nu Brandt vel see?

3

5. E, E, E, Nu Glæde er at see For hver en troe, oprigtig Siel,

For Kongen og for Landets Vel. E, E, E,

Hvad Glæde er at see!

6. Fy, Fy, Fy! Saa raabes i hver Bye:

Kun de, som Kongen giorte got, Tiltænkte ham og Landet Spot.

Fy, Fy, Fy!

Saa raabes i hver Bye.

7.

G, G, G, Hvad er vel kierere End vores Konge Christian Vil hielpe hver oprigtig Mand?

G, G, G,

Hvad er vel kierere?

8. H, H, H, Hvor mon det Gählert gaae?

Mon han befinder det saa got, Castellet, som før Kongens Slot? H, H, H,

Hvor mon det Gählert gaae?

4

9.

I, I, I, Oprigtige er fri;

Enhver under sit Figentræ Kan sidde udi Lye og Læe.

I, I, I,

Oprigtige er fri.

10.

K, K, K, Den Doctor Berger saae Med sine Med-Collegier,

Ey Medicinen hielper der.

K, K, K,

Den Doctor Berger saae.

11.

L, L, L, Hvert ærligt Sind og Siel, De ønsker alle, sidst som først,

Kong Christian! bliv allerstørst Paa heele Jordens Bold,

Til Lykke tusind Fold.

M, M, M, Vi, Vi flere skal hav' frem;

Jeg kan dem ikke huske strax,

Som spændte deres Rævesax.

M, M, M,

De skal dog vist her frem.

5

13. N, N, N, Hielp kom fra Himmelen:

Naar vores Haab var vaklende,

Gud da fin Naade lod os see.

N, N, N, Hielp kom fra Himmelen.

14. O, O, O, De græder, som før loe;

De maae nu til Bekiendelse,

Selv tilstaae, de ey Uret skee.

O, O, O,

De græder, som før loe. 15.

P, P, P, Hvad kierer’ er at see,

End Kongen med hans Broder huld For alles Øyne frydefuld?

P, P, P,

O Glæde stor at see! 16. Q, Q, Q, Var Struensee hvor Du, Da Lænkerne blev snart aflagt saafremt det stod i Qvinde-Magt. Q, Q, Q, Slaae ham kuns af Din Hue.

6

17. R, R, R, Enhver, som Dyd har kier,

Til Døden Dyden følger med,

Ey Udyd finder hos dem Sted.

R, ære, R

Enhver, som Dyd har kier.

18. S, Se, Se, Justitz-Raad Struensee!

Jeg dig nu havde nær forgiet,

Du selv nok maatte ønske det,

At du ey vidste før Din Broders Ulve-Kløer.

19.

T, T, T, Velsignet være de,

Som Syttende Januari Nat Sit Liv og Blod i Vove sat!

T, T, T,

Velsignet være de.

20.

U, U, U, Forrædere, kom ihu,

I, som før sad ved Kongen Bord, Nu tilstaae maae opspundne Mord.

U, U, U,

Hvad tænker I vel nu?

7

21. V, V, V, Gud udi Naade see Bestandig til vor Dannemark Og Norge med, som Noæ Ark!

V, V, V,

Gud naadig til os see!

22.

X, X, X, Jeg har kun nævnet Sex, Ey vidende de andre nu;

Dog, Falkenschiold randt i min Hue Ret ligesom jeg sad.

Han er vel ey ret glad?

23. Y, Y, Y, Ulykke fra os fly.

Velsigne Gud hver Patriot,

Mig og hver fattig Undersaat.

Y, Y, Y,

Ulykke fra os flye.

24. Æ, Æ, Æ, RO See nu, Frietænkere!

Gud giv, at Eders Lænker nu Opvække maae Jer Sind og Hue Ret til Omvendelse Og Synds-Fortrydelse!

8

25. Ö, Ö, Ö, Bekiender før I døe,

Først hvad I her bedrevet har;

Dernæst saa Eders Tilflugt tär I Jesu Saar og Blod,

Som nogen for os stod.

26. Alpha og O, Fred, Sundhed, Fryd

og Roe!

Velsigne Gud Kong Christian Og beste Dronning i vort Land, Printzerne kier og huld,

Printzessen dydefuld!

27. Alpha og O, Hver i sin Sted og Boe, Geistlig saavel som verdslig Stand, Velsigne Gud til Land og Vand;

Hver kierlig Ægte-Par Med Børne-Flok bevar.