Brave Danskes Sang og Ønsker paa Arve-Prints Friderichs Geburtsdag den 11 October Anno 1772.

Brave Danskes

Sang og Ønsker

paa

Arve-Prints

Friderichs

Geburtsdag

den 11 October Anno 1772.

Kiøbenhavn, trykt hos Paul Herman Höecke 1772.

2
3

1. Blant vigtigste Dage en Dag Oprinder til alles Behag;

Og Kierlighed Hierternes Tolk Er iblant det Nordiske Folk.

Nu kappes enhver, hvem der best Kan ziire Printz Friderichs Fest.

Hver Undersaat taber sin Tid I Sange, i Bøn og i Fryd.

2.

Den Herre, som skienkte os Liv Ved sit det almægtige Bliv

Fortiener med Rette en Sang Til Tak og til Lov, for hver Gang Han os har fra Farer bevart,

Og midt i Ulykkerne spart.

Vor Andagt sig samler i Dag

I denne saa vigtige Sag.

3. Fra Hierternes Tempel jeg hør Et Echo i Luften fremføer

En Samling af Ønsker for den, Der Dydens og Himmelens Ven

4

For Danske og Fremmede er Som Danske og Norske har kier. Hver yder sin Bøn og sin Sang I Glade og frydefuld Klang.

4.

Velsignede Rige og Nord!

Belykkede Plet paa vor Jord!

Hvad skylder du Forsynets Vey For al dens Velsignelse ey!

Hvor ofte har Rigernes Slægt Havt Prøver paa dens Varetægt, Naar Farer og Mangel og Nød Har truet hveranden med Død. 5.

Da Ondskab sig parret med List Og luuret nu her og nu hist,

Da saae vi, hvor Forsynet stod Den Helvedes Drage imod.

Hver Dag man kuns ventet sin Død, Men Almagten talte og bød:

Ey vidre, men ikkuns hertil Den Frekhed stal vove sit Spil.

5

6. Vor elskelige Hof og vor Stad,

Der midt i Bedrøvelsen sad

Var sikker ved Hiemmelens Magt, Og Fienderne fik underlagt.

Det sørgende Norden opstod,

Fik lykkelig Kræfter og Mod,

At staae sig mod Fiendernes Vold, For hvilke vi var som en Bold.

7.

Ja, evige Viisdom! Du fandt Et Middel til Frelse, og vandt;

Din Kierlighed over vort Land Vi aldrig ret udtrykke kan.

Vor Tunge Dig Lovsange bør Udsiunge i alt hvad vi giør

For Dannemarks Frelse og Fred I Slægternes tusinde Leed.

8.

O! skuld' vi da glemme i Dag Udi saa velsignet en Sag

At kysse af Hiertet den Haand, Der alting bestyre best kan.

6

Ney Tanke og Tunge og Mund Skal svare til Hierternes Grund; Vi alle vil prise den Gud, Der best fører Sagerne ud. 9. Du Verdens Regentere! giv

Vor dyrebar Arve-Printz Liv

Og Naade og Kræfter og Held At være fremdeles et Vel For hver en Oprigtig og Troe,

Der kuns vil ved Ærlighed boe,

Der kuns til almindelig Gavn Vil styre i Velstandens Havn.

10.

Lad denne velsignede Dag

Til Himlens og Jordens Behag I mange paafølgende Aar Frembryde, saa veed at vi har En dyrebar Rigernes Skiold Mod alle Forrædernes Vold,

En Ven af den vigtige Sag, Der sigter til Himlens Behag.

7

11. Ja Kunster og Videnskab selv Sig ønsker kuns længe det Vel At kiende i Friderich Den,

Der er en Beskytter og Ven For Prøver paa Indsigt og Vid Paa Smag, paa Genie og paa Flid. Ja lykkes fra Aar og til Aar Enhver, som kuns noget forstaaer!

12.

Velgiørende Himmel! nedlad Velsignelse over vor Stad!

Lad Rigets det saarede Bryst Ved brave Mands Indsigt og Lyst Snart lægges tilfulde i Grund Saa kommer den lykkelig Stund,

Da Mangel og Sukke og Trang Snart ender sin sukkende Sang.

13.

Den Kongelig Stammme vi see Bestandig at blomstre og lee!

Den ønskelig Velstand herhen Indfinde sig hastig igien.

8

Vor Handel florerende vær!

Hver Kunst og hver Haandværk beskier O! Gud den beskikkede Deel Til Dine Fortrængedes Vel.

14.

Riv Ondskabernes Ukrud fra Rod, Hvor før den i Overflod stod!

Lad Tronen beskiermes ved dem, Der hielper Retfærdighed frem!

Lad Rænker og onde Paafund Sin Herre selv kaste til Grund! Beskierme hver redelig Mand Der ærer et Rige og Land!

15.

Hver Undersaat nyde i Fred Hvad han har sig kiøbt ved sin Sveed! Vort Dannemark blive engang Befriet fra Mangel og Trang! Vort Ønske vi have fremført O! Evige! blive bønhørt!

Dit Amen Du legge dertil Saa troer vi og takke Dig til.