Dronningens Eftermæle for den 17de Januarii 1772.

Dronningens Eftermæle for den 17de Januarii 1772.

Kiøbenhavn,

trykt og faaes tilkiøbs hos August Friderich Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.

2
3

Døe, Sorgens Tvivl: da Fryd Til Haabets Maal udføres;

Kuns Lovsangs Harpers Lyd Blandt Nordens Folk maae høres.

See, Kongen lever, see Guds Frelses Magt paa Ham; Og Kongens Fiender de Nu blevne er' til Skam.

4

Hvo var den Helt, som foer Monarkens Liv at redde? Een værdig stoed ved Roer, Skiønt flere var tilstede: Heltinden! Rigers Trøst!

Og Kongens beste Ven.

Du endte Graadens Røst!

Du gav os Fryd igien!

Aarvaagne Dronning! Du

Var vaagen, da vi sove;

Som, var Din Røst, kom nu Guds Hielp mod dem, som vove At stiele Guders Liv,

At dunkle Kroners Glands; Bønhør og Naade giv,

Byd Ondskabs Børn: stands!

5

Guds Hierte strax blev rørt, Og Naadens Soel gav Straaler; Og Himlens Svar blev hørt:

Jeg dem ey længer taaler,

Jeg samlet har Din Graad,

Jeg saae min Konges Nød;

Bliv daarligt Ondskabs Raad! Skielv Frekke! Jeg det bød.

Da gik Din Majestæt,

Din Prinds og Troeskabs Venner, Til Kongens Cabinet,

Hvor strax Din Røst man kiender: Lev, Konge! og Dig glæd!

Thi Ondskabs Raad var lagt Imod Dit Huus, Din Sæd;

Men Himlen Hielp har bragt.

6

Kun skriv Dit Christian, Strax Frekke Fanger blive,

Strax Ondskabs Maal man kan Med Skranker trindt omgive;

Saa lever Du i Fred,

Saa glimrer Kronens Glands, Saa frelses Landet med Og Nordens Graad blir Dands.

See! Juliana vandt. Monarkens Ja man hører. Strax Tapre sig indfandt.

Som Ordres ret udfører,

Og Ondskabs Børn saae,

At Konger Guder er —

Og Hevn paa Synden laae — Og Dommen bandt enhver. —

7

Faa Timer herpaa saae Man Dig vor Juliane Blant Dine Venner staae Og svinge Glædens Fane,

Hver Mine Vidne var,

Du Kongen elskede,

Og Moders Hierte har Til Ham og Rigerne.

Du viftede med Fryd, Som faldt paa Folkets Mængde. Hist svarte Echos Lyd Og giennem Luften trængde.

Man saae Tre eenige,

Du midt iblant dem var,

Tre Fredens Stiftere,

Du Sejers Fane bar.

8

Selv Himlen tale Fred Til Dig, Du Freds-Fyrstinde! Guds Vagt vær altid med,

Hvor Du Dig vil indfinde!

Giv Kongen Dine Raad;

Byg Zions øde Sted;

Hør Faderløses Graad,

Og hielp Fortrykte med!