Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Afskeds-Compliment da

Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed

Prints Carl

S. T.

tiltraadde Sin Reyse

fra Kiøbenhavn til Norge.

Allerunderdanigst forfattet af

Isaac Buchhoff.

Kiøbenhavn, trykt hos Paul Herman Höecke 1772.

2

Mel. Det største Glædes-Flag 1. Hvorhen, Høybaarne Prints! Vil Du til Norden seyle, Ja det kan ikke feyle,

Vi ønske glad til Sinds:

Til Skyts en Engle-Krinds Bestandig følger med,

Og i hvert Fode-Fied Til Salve-Garde maae Om vor Prints Carl staae, Som Atlas nu skal være Og Norges Byrde bære.

Reys Vice-Konge da Til Christiania!

3

2. Gak stolte Flyde-Ark

Høymodig ud paa Vandet,

Du bar en Prints fra Landet,

Et Bud fra vor Monark!

Til den Biergstandset Mark.

En Guds og Kongens Ven Som fører Banneren For Dydens Helte-Flok!

Er det en Glæde nok?

Lad Flag og Vimpel være Et Tegn til denne Ære,

Og vise Folket der At Printsen med dig er.

4

3.

Du svømmende Castel,

Flye hastig op til Norden, Din Lynild og din Torden Fra din befæsted Field Forkynde Folkets Vel.

Kanoner raabe ud Det frydefulde Bud:

At Carl hos dig er Og Norske Alpes seer;

At Landets Hælde-Stytte Er nu i din Kahytte,

At du har bragt til Lands Saa kier en Ære-Krands.

5

4. Ophøyed Herre! see

Hvor Norske Hierter brænder, Hvor Kierlighed antænder

Den Ild, som Øynene

Giør saa veltalende;

Hvor Folket Flokketal For Dig og Din Gemahl Til Jorden bøyer sig Med Velkomst, Frydeskrig.

Du deres Haab befæste

Med Sorg for Landets Beste; Bliv Du en naadig Tolk For Kongens tappre Folk.

6

5.

Gud styre selv med Dig

Det Roer, som Zepter-Manden Betroede Dig i Haanden;

Saa kan hver Normand sig Skattere lykkelig

Ved Dig, Prints Carl, som Blev Norges Eyendom.

Vaag over Kongens Arv, Antag Dig Landets Tarv,

Giv hver hvad de kan kræve,

Den dyre Tid ophæve,

Alt efter Viisdoms Plan,

Du Kongens kiere Mand!

7

6. Lad Sandhed Fremgang faae; Luk op Dit Hiertes Dørre, Fortrængtes Suk at høre; Retfærdighed lad staae Saa fast som Klippen graae.

Lad Din Aarvaagenhed De svedne Ax slaae ned: Korn-Jøder Norges Land Umuelig taale kan.

Slid Stykker Betler-Posen;

Giør Norge til et Gosen,

Hvor Flittighed kan see Af Sveed Velsignelse.

8

7. Printz Carl leve saa Fornøyet alle Dage,

Og al den Sødhed smage, Som hver ophøyet Siel Har i at giøre vel!

Din Naade, anden Soel, Opvarm vor kolde Poel!

Bliv Du for Nordens Egn Som en Maymaaneds Regn, Der qvægsom kan fornøye!

Gud lønne selv Din Møye,

Din Flid, Din Nidkierhed

Med sand Lyksalighed!