Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand.

Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen

paa

Hans

Fødsels-Dag

den 29 Jan. 1772.

Paa familiges Vegne

allerunderdanigst

indsendt

fra

HASLAKER, Nordmand

Kiøbenhavn, 1772.

Trykt hos L. N. Svare.

2
3

Med Glæde drog jeg ned fra Norges stolte Fielde, Da Fader mig det bød, saae jeg det skulde gielde;

Jeg kom, og strax jeg blev til Liv-Vagt taget ud, Jeg svor for Fader min, jeg holde vil Hans Bud.

Jeg exerceret blev med Kamerater glade

Paa Faders Huus og Slot har ofte giort Parade,

Indtil der endelig blev sendt os dette Bud: Vi var aftakkede; Vi havde nu tient ud.

4

Det var et Torden-Slag for vores Siel og Øre

Da uformodentlig vi dette fik at høre.

Hvormangen bli'r ei glad? kan han sin Afskeed faae, Men vi dog ei med den fornøyet kunde gaae.

En Deel sin Friehed fik, og frie Forlov at reise Til Norske Klippers Top, som høit mod Skyen kneise. Jeg vankede omkring, dog blev i Kiøbenhavn.

Endnu jeg søgte ei min rette Fødestavn.

5

Vi reent nedfaldne var, det var snart udeblevet

Med en Deel udaf os, som siden har omdrevet Heel vankelmodige, men Bladet vendtes om Til fælles Glæde? Bud fra vores Fader kom:

Vi skulde nu igien, i forrig Plads indtræde,

Et Bud så frydefuldt, et Bud fuldt udaf Glæde,

Hver hoppede, hver sprang, hver raabte: nu igien

Vi os beskyttet seer med Hielp fra Himmelen.

6

Kom norske Gutter ned, som hist drog op, og rider Det seer got ud igien; nu har vi andre Tider.

Og kommer I ei ned, enhver af jer især,

Jeg sværger paa god norsk: Jeg selv skal hente jer.

Hvor gierne ønske jeg, at I nu var hernere!

I kunde fryde jer med mig og andre flere,

I skulde da igien vor kiere Fader see,

Som eder var forhen en stor Fornøyelse.

7

I Dag en Glædes Dag fremskinner just paa Jorden, En Dag, saa frydefuld for Dannemark og Norden;

En Dag, da Fader gaaer nu ind i et nye Aar, En Dag! lyksalig Dag! som os alt Gode spaaer.

Først takker vi: for vi maae vores Fader skue,

Af Kierlighed til Ham vort Hierte staaer i Lue. Vi alle som een Mand, for Kongen, Landet staaer, Saa længe Blodet i vor Norske Aarer gaaer.

8

Kom nu høistærede og kiekke Officerer!

Kom! Høye, Lave, som os alle commanderer.

Kom! Alle I med mig, skal til vor Fader gaae. Paa denne Glædes Dag vi Ham lykønske maae.

Paa Fronten mit Gevæhr jeg skal saa hurtig svinge,

Det pibe skal igien, det skal i Luften klinge.

Paa Fløyen et Signal, Pas paa! naar jeg gi´r an,

I alle raabe skal: Vivat Kong Christian!