Nordens Fryde- og Seyers-Sang paa vor allernaadigste Konges Christian den Syvendes Fødsels-Dag, den 29. Januarii 1772, som en Frugt af Guds Frelse den 17de Januarii i Aar. […] Under Melodie: Enhver som bærer Navn af Dansk og Norsk.

Nordens

Fryds- og Seyers-Sang

paa

vor allernaadigste Konges

Christian den Syvendes

Fødsels-Dag,

den 29 Januarii 1772,

som en Frugt af

Guds Frelse

den 17de Januarii i Aar. Med

allerunderdanigst Ønske og Lykønskning

Kongens, Kongehusets og alt Landets Vel.

Under Melodie:

Enhver, som bærer Navn af Dansk og Norsk.

Kiøbenhavn.

Trykt hos Morten Hallager boende i store Fiolstræde

2
3

I. Kong Christian den Syvende!

Som har Ære Af at være

Fader for Undersaatterne.

En Frydesang hver Dansk og Norsk istem! Hele Norden Frelst er vorden!

Herrens Gierninger ey forglem. Gudsfrygt, Dyd og ædelt Mod Her blev trædet under Fod.

Men den Velfærds Strikke Kiendte Kongen ikke;

Thi Hans Tanke er kun god. Deres Øyne, Han faae med,

Var mod Hans og hver Mands Fred. Han ey vidste andet.

End i hele Landet Blomstrede Lyksalighed.

4

2. Vor Konge staaer udi Guds Varetægt! Herrens Domme Saaes at komme

Med sin Hævn for den Afgrunds Slægt. Med Kongen Gud fornyet har sin Pagt,

Lod Ham vide,

Han i Tide

Maatte bruge sin Enemagt.

Gud oplod Ham Øynene,

At Han selv kom til at see.

Strax Han Feylen kiendte,

Og af Vrede brændte Imod de Uværdige.

Mod Hans Liv var lagt en Plan, Hvis Udførsel ey gik an;

Thi man kom forinden Dermed under Vinden. Saadant Herren frelse kan.

5

3.

En Konges Hastighed er Dødens Bud. Men Hans Grumhed Over Dumhed,

Som beskiemmer, bør øses ud,

Selv Kongers Konge være Priis for det,

At Uhyret Han saae styret,

Som stod reyst i Hans Cabinet. Navnet raadne af den Mand,

Som mod Kongen og vor Land Torde tænke ilde,

Og forvovent vilde Huse Nordens Sørge-Stand! Han kun meente Ondskab got,

Derfor Skiendsel, Skam og Spot Med hans Navns Vanære Skal hans Løn nu være,

Som enhvers af hans Complot.

6

4. Velsignet være Enkedronningen! Som Gud brugte Til at tugte

Dem, der spandt Ødeleggelsen.

Velsignet være og Prints Friderik! Norden nævner Ham vor Hævner I Frigørelsens Øyeblik.

Alle Afguds Høyene Ere hos os sløiffede,

Og de sande Fromme Atter sammenkomme Til en reen Gudsdyrkelse. Glæden spiller hos enhver,

Som sin Konge haver kier; Den sit Hurra raaber. Bedre Tider haaber,

Og sit Tempel bygger her.

7

5.

Hvad Ret og Got for Herrens Øyne er,

Kongen giøre!

Dertil høre

De Retskafnes Raadførelser!

Han og Hans Folk er i sin Frihed sat. Uden Lænker Vi nu tænker

Paa Guds Hielp i vor Frelses Nat. Alles Andagt brændende Stige til den Høyeste,

At Gud vil ledsage Kongen alle Dage,

Og Ham meer forherlige!

Kongens Fest og Fødselsdag

Skal fornye hvers Velbehag.

Gid ved Hans Regiering Hver see sin Haandtering Fremme fælleds Velfærds Sag!

8

6. Lad, hele Nord! Din Fryds - og Seyerssang Daglig stemmes! Og ey glemmes,

Gud har frelst Dig fra Undergang. Velkommen atter til Din Rolighed!

Vær fornøyet!

Bliv ophøyet

Under Christians Magt i Fred! Kom ihu, hvad Du har seet. Dette er af Herren skeet!

Ønsk, at Ondskabs Slaver Aldrig Adgang haver Til vor Konges Majestet! Kongen leve længe vel!

Gud bevare hver Mands Siel, Nogen Tid at tænke Hvad der kunde krænke Hans og hele Landets Held!