Gustav Ludvig Wad, 1854-1929 Uddrag fra Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram

s. 3Grev Christian Rantzau hørte til en Linie af sin berømte Slægt, der talte flere fremragende Mænd; hans Tipoldefader var Statholderen Henrik Rantzau den Lærde († 1598), Søn af Feltherren Johan Rantzau († 1565); hans Fader var Otto Rantzau til Rosenvold, Asdal, Hammelmose, Aunsbjerg, Marsvinslund, Bollerup i Skaane m. m., der nogle Aar var Envoyé i Frankrig og døde 1719 som Gehejme- raad; ved Grevestandens Oprettelse 1671 var han bleven optagen i denne. Med sin Hustru Sophie Amalie Krag (f 1710) havde han adskillige Børn, af hvilke Christian Rantzau var den næstældste af de Sønner, der bleve voxne, og saaledes fra Fødselen havde Barons Titel. Ifølge Indskriften paa hans Marmor-Sarkophag i Gamtofte Kirke var han født i Kjøbenhavn 23. Januar 1683.