Ladorph, Jens Nielsen; Rantzau, Christian BREV TIL: Rantzau, Christian; Ladorph, Jens Nielsen FRA: Ladorph, Jens Nielsen; Rantzau, Christian (1753-12-09/1759-12-08)

»Deris Høy-Grevelig Excellence, Høy- og Velbaarne HEr Geheime Confe- rentz-Raad og Stifftsbefalingsmand, Naadige Herre!

Den serdeles Naade og over vettes Godhed, deres Høygrevelig Excellence saa vel som Hindes Høy-Grevelig Naade loed see og virkelig beteede imod mig sidst jeg haude den fornøyelse at være paa Brahesborg, forbinder mig til herved at aflegge min vnderdanigste Tacksigelse. Deres Høy-Grevelig Excellence behagde ved mundtl. ordre at befale mig at sige noget til Justitz Raad Baar 2, men formedelst Hindes Høy-Grevelig Naade haude skiencket saa vel for mig, blev ieg af s. 16saadan Humeur, at ieg paa Veyen til Assens glemte, huad deres Høy-Grevelig Excellence befalte mig at sige til Vedkommende; ieg observerte nock, at Hindes Naade Fru Geheime Raadinden et par Gange saae til mig og lige som vilde sige, at ieg skulle tage mig i agt, men da det Høye og Naadige Herskab der jmod behagede at befalle, at ieg skulde drikke, indtil Buttellien blev ud drucked, var det ey meer end min wnderdanigst pligt, især da ieg meer end Er forsickret, at det Høye og Naadige Herskab ere mine Patroner, der glæder sig over min Vel- gaaende og wnder mig alt Gott.

Mit Forset var i Gaar at ville taget mig den wnderdanig frihed at Reyse til Brahesborg for at avlagt [sic] min wnderdanigst og skyldigst Tacksigelse, men da Vejrliget begynte saa strengt, forføyede ieg mig med Et fra Assens og hiem af Frygt, at wejrliget, som det den tid saae ud til (lengere end skeede) saaledes skulle haue vedbleved; formedelst foranførte omstendighed forglemte ieg adskilligt magt paa ligende for deres Høygrevelig Excellence at andrage, det ieg en anden tid giver mig frihed wnderdanigst at indberette, der min lives tid med Dybest Submission læver

Deres Høy-Grevelig Excellence Høy-Velbaarne HEr Geheime Conferentz Raad og Stiftsbefallingsmand Naadige Herres wnderdanigste og allerydmygste Tiennere
I. Nielsen.

Ottensed. 9de Decembr 1753.«