Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1733-11-07)

Christianiad. 7de Nov. 1733.

Vel Edle og Velbr. HEr Justitz-Raad!

For at foye Deres Begiering under meged ærede af 24de passato lod jeg straxens ved Expresse affordre de 2de af Hands Mayt Allernaadigst appro- bérede Original Tegninger over Norske og Konsberg Reisen, hvor de vare; mens, al Fliid uagted, blev Tiden mig dog for kort til at faa dem bort med sidste Posten af i dag aatte Dages, hvorfore jeg med Posten i dag Allerunderdanigst indsender Dem til Hands Mayt, hvorfra De vel HEr Justitz-Raaden bliver tilstilled, eller hvor Hand sig om samme kand melde, det jeg ei har skulled underlade til Tienistvenligste Giensvar herved at melde. Da det er Originaler, skiønner HEr Justitz-Raad vel Sielf, jeg Dem directè maatte indsende 1.

Attituden i Norges Typo gestaar jeg gierne ey at have attendéred, ey heller det Løwen var for stoor, mens Hellebarden sagde jeg strax kunde aldrig blive saa, ellers siufntes mig, Tegningen var propre nock, da denne Stucken- brock ridßer heel net med Pennen. Tidens Korthed og Overflødighed af Forretning tillader ey videre, der jeg u afladelig forbliver med al Ergivenhed Vel Edle og Velbr. HEr Justitz-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 2.

P. S. Ieg veed ei, om HEr Iustitz-Raad har seed det Skrift, der ugentlig i Stockholm paa Svensk udkommer, kaldet Svenske Argus, og er een Art af Spectateur; jeg læser det med Fornoyelse, og har slige Skrifter dend Nytte at vise, i hvad Feyl eller Ridicule een Nation meest laborérer, og skiønt jeg noged nær kand forstaa Meeningen, echappérer dog mangen Klygt ved et og andet uforstaaeligt Ord, og er Skade, mand ingen god fuldstændig Svensk Dictionnaire haver, skiont mand vil forsickre, der nu arbeydes paa et 3.

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de Iustice, Archivaire, Bibliothecaire et Historiographe du Roy, a Copenhague.