Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1738-02-01)

Christianiad. 1. Februarij 1738.

Velædle og Velbyrdige, Høytærede Herr Iustice Raad!

Herr Iustice Raad vilde ei kiedes ved, at ieg saa ofte umager og giør uleilighed med mine Commissioner Dennem at bebyrde. Hans Seidelin 2 har ieg Beviis nock om af Herr Iustitz Raads gode forklaring, som mig ved min gamle Otte er indsendt, at hand er god og dygtig til at være Sognepræst for Gamtofte Meenighed; Alleene en post feiler udi Hr. Iustitz Raads gode Skuds- maal om hannem, som er ang. hans Gaver paa Prædicke-Stoelen, hvilket er mig meget om at giøre, da hand skal være Præst ved min Brahesborg, hvor ieg til sidst agter at lægge mine Been. Det beroer da alleene paa, om Herr Iustitz Raad finder ham en god Prædikant, som ieg dog vil formode. Og som ieg overlader det til Hr. Iustice Raadens gode Skiønsomhed og lider paa ham i dette saavelsom i alle tilfælde, Saa tvil ieg icke om, at Iustitz Raaden io giver mig saa tilforladelig underretning, at ieg i sin tid icke faar aarsag til i mit stille Sind at mucke paa Herr Iustitz Raaden ved hver en slet Prædicken. Naar Hr. Iustitz Raad haver hørt ham og finder sig fornøyed med hans Prædicken, da maatte det siges min gl. Kammertienner, som i saa fald for tiden at vinde sendes Concept til Kaldsbreved, at David Seidelin samme paa behørig Sort Papir kand opsætte og mig dernest til underskrift indsende; Og skriver ieg til Iustice Raad Seidelin 3 idag, at ieg sender Concept til hans Kaldsbrev need og at det ickun beroer paa, at Kiere Hr. Iustitz Raad finder sig fornøyed paa mine Vegne med hans Prædicken.

Nu en anden ting Kiere Hr. Iustitz Raad; ieg har med sidste Post faaed Brev fra min Neveu Niels Kragh Juel, hvor hand forsikrer mig herefter at vilde skicke sig vel, liude mine formaninger og følge mine Raad, samt er fornøyed med den gode accordt, Hr. Iustitz Raad paa mine vegne har træffed med Hr. Professor Bildsteen i Lund udi Skaane. Det er da best, at hand io før io bedre kommer afstæd, saa at hand til Paaske kunde være hos sin Professor. s. 83Jndlagd følger da Original Accordten med Herr Professor Bildsteen 1 med allertienstvilligst Begiering, det Hr. Iustitz Raaden i Guds Naun vilde fuldkommen slutte samme og tillige lade Bildsteen vide, at Anstalterne har ieg giort saaledes i Dag, at Baronen som forderligst mueligt begiver sig paa Reisen, saa at hand kand til Paaske førstkommende være udi Professorens huus, og skal min gl. Kammertienner følge ham til Lund, siden hand maa have et paalidelig Menniske hos og med sig, hvorom ieg beordrer Otte i Dag, samt at hand skal drage til Callundborg, naar hand did hen bliver bestæmt af Bircke Dommeren ved Ryssensteen Lars Rømmer 2, for at geleide Baronen til Khaun og at præsentére ham for Herr Iustitz Raaden, ieg har den tillid til icke alleeneste at vil see min Neveu, men endog tale med ham og derved fornemme, hvad lidet hand kand og hvad hand fornemmeligen skal anføres til, paa det Hr. Iustice Raad derefter kunde give Professoren sin gode underretning, hvorledes de synes med hannem at skal begyndes, naar hand kommer til Bildsteen. Og som hand vel har faa, ja maaskee slet ingen Bøger, saa bad ieg, at Hr. Iustitz Raaden i den korte tid, hand opholder sig i Khaun, vilde besørge ved min Otte udtagne de Skoelbøger til tydsk, Fransk, Regning og maaskee Latin, saa mange som hand uomgiengeligen behøver, da de ei s. 84udi Lund skal være at bekomme; fleere, end hand just strax er behøvende, giør ikke gode at flye hannem med, Men de, hand bør at have, ligesom Hr. Iustitz Raad finder det for gaunligt og nyttigt, skal ieg siden føye anstalt til at see betalt, naar mig derover ved Otte sendes Fortegnelse med vedtegnede accordérede Priiser. Ieg har den fortrolighed til Herr Iustice Raad, at hand giver denne min saa ilde forsømte Neveu behøvende Manuduction, saavelsom og til hans nytte og gaun seer ham recommendéred til hans Professor saavel forløbig, som naar hand efter Iustitz Raadens Ordre Reiser fra Kiøbenhaun. For hvis Hr. Iustitz Raad i denne sin Accordt udlover, indstaar ieg hannem skadesløs, og bliver det vel forgieves at ville dølge paa, hvem hand er, naar det ickuns alt gaar under Hr. Iustitz Raads Naun som den, dette unge Men- niske er anviist til og der tager sig ham an, hvilket er det, der skal giøre det beste til Professorens alvorlige flid og møye med ham. Jntet skal være mig kiærere, end om ieg nogen tid kunde have Leilighed at udvise Hr. Iustice Raad min Redebon Tieniste, Til hvilcken ieg forsikrer stedse at skal findes Høytærede Herr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 1.

P. S. Cancellie Raad Hofman paa Schierildgaard 2 har atter skreved mig til om sine Sønner, hand ved Leilighed gierne ville have ind paa Borchens Collegium ; Ieg stoler paa Hr. Iustitz Raadens godhed og alletider beviiste venskab, derfor beder, at samme hans Sønner maatte være Hr. Iustitz Raaden til det beste recommendered.

Udskrift: A Monseiur Monsieur Gram, Conseiller des Iustice, Archivaire, Bibliotequaiere et Historiographe de S. M. le Royde Danmarc, Norvegue p. p., à Copenhague.