Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1738-08-13)

5Brahesborrigd. 13de Aug. 1738.

Vel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Min vanartige Neveu er mig ad Nauseam, saa maa og mine Breve være HEr Iustitz Raad, der forvolder Hannem saa megen kiedsommelig lecture. Ieg er, ved Gud, nu gandske Raad vild, huad ieg skal begynde med Drengen; for ei gandske at standße har jeg skreved mine Søstere at sende Hannem til Lund, og at de derfra skulde have begyndt uden at taged imod Ham, jeg har sendt dennem Bildsteens Breve; Toßen har roesed sig af, huorledes Hand ved Sin affectérede lærvillighed og store Pietät havde dupéred Bildsteen. Ieg er betænckt paa at faa Hannem til Musqueten hos en god og alvorlig mand i en Guarnison, huor Hand kunde være under daglig opsigt og i Pligt Arbeide, om Hand mechanice skulde vilde giøre got, med gode eller med onde, og har jeg tænckt paa Rensborrig og derom adresséred mig til min gode Ven s. 91HEr Gen-Lieutenant Arenholt, som der maa være bekiendt 1. I Kiøbenhavn tiener det ei at viise Hannem, før jeg kand om mueligt faa Ham i andre Klæder.

Det forstaar sig Sielv, at Bildsteen kommer til at beholde det Hannem forud betalte quartal, som jeg vel faar at binde ved mit Laar, som var det mindste, om jeg ellers kunde komme til at redde det fortabte Klocke-Faar. Nock om saa slet et Subjectum at springe til en vel anderledes Mand, er jeg i fuld drift og paa spoer efter Meursii Skilderie 2, i mindste skal det blive, haabes jeg, det beskrevene, der var paa Sal. Deichmanns Auction, de quibus proxime plura; er det en Pseudo Meursius, det maa HEr Iustitz Raad sielv best vide; det jeg gandske vist veed, er at jeg med all Ergivenhed stedße for bliver til all tieniste og velbehag Høystærede HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Min Svoger Rabe, der med Sin Frue har væred en 8te dagstid her, reiste igaar igien til Lolland 3. Fra Holsteen har Frue Grevinde Blome notificéred mig Henders Mands Død 4; Ieg tacker for notice om de oostindiske Vares Sall, jeg vil ønske og haabe de Chinésiske at være gaaen nogen ledes i Priis.

Udskrift 5: A Monsieur Monsieur de Gram, Conseiller de Justice, Hi storiographe, Bibliothequaire et Archivaire de Sa Majesté Danoise, à Co penhague.