Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1737-07-20)

Christianiad. 20de Iulij 1737.

Velædle og Velbr Hr Iustits-Raad !

Saa overtagen som jeg end er af min Post kand jeg ej lade det afgaa uden at takke Hr Iustits-Raad for sin gode Raadføring, 3 jeg da vel og for denne Vinter endnu faar resoluere til; at Drengen kand Tydskes, har hand formodentlig vildet lade see i indsluttede, jeg derefter vil forvente tilbage saa vel som Hands Hovmesters; Rector Steensens Brev følger herved indslutted og hosføyede Pro Memoria viiser, hvormeget Hand tager feyl; I Bispens og Limes sag har ingen uden De Sielv væred implicered, det jeg veed. 4

Kiere Hr Iustitz-Raad, som min beste tilflugt i alle mine anliggende, siig mig, skulde der findes nogen i Lund i Skaane, der skulde vilde antage en ung Dreng i pension og til information, og skulde det være tienlig Ham der at hensette; jeg er høyligen forlegen med en min Søster Søn Baron Niels Krag Iuel, 16 Aar gammel, skal have got Hoved nok og begyndt sin Donat og s. 74Gramatica; jeg vilde, om muligt, gierne have Ham menniskelig i minste holt cavallierement til Videnskaber; Patrimoniumet er ej saa stor, at Hand kand taale stor Bekostning; 1 Ieg hafde endnu meere i denne Materie at melde, som tiden ej tillader, der jeg u-afladeligen forbliver Velædle og Velbr Hr Iustits-Raads

Tienstvilligste Tiener C. Rantzau. 2

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de justice, Historiographe, Biblioticaire et Archivaire de sa Majesté, à Copenhague.