Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1736-03)

2WelEdle og Welb1 HEr Iustitz Raad!

I alt det, HEr Iustitz Raad behager at melde under meget ærede af 7de hujus 3, kan vel ei gives toe meeninger; Efter slige omstændigheder var Skive lige saa lidet tient med tienisten som jeg med Ham, jeg ei meere tænker paa. At skrive til Tydskland paa maa og faa er ei heller vel raadeligt, Katt i Seck er sielden Baade Kiøb, og kiender jeg aldrig noged Menniske der, jeg har Tillid og fortroelighed nok til at opdrage saa betydelig en for- rettning. leg seer nock, skal derfra noged got hentes, maa det forskrives herind, det maadelige og uduelige kommer i Haabe tall ubuden.

Dend halv lydske Person kand endelig til en begyndelße vide tydsk nock for min Pog, og paa HEr Iustitz Raads gode betenckning og forsickring om denne Monraths 4 skickelighed og bequemhed vil jeg haabe, jeg nocksom s. 56bliver tient med Ham; thi vilde HEr Iustitz Raad legge dend Venskab og dend godhed til forige og giøre fuldkommen aftale med Hannem om alleting, huor udi jeg nocksom vil betroe mig til HEr Iustitz Raad, vel forsickred, Hand træffer for mig dend accort, Rett og billighed kand medføre; det første jeg kand have Hannem, bliver mig det kieriste, da Drengen taber ved huer time, Hand bier, og tegner Hand sig til overmaade judicium og ypperlige naturalia; et Specimen deraf er, at da sidstens blev læst for Hannem Vi have syndet med vore Forfædre og Hand vilde vide, huad Forfædre var, blev Hand hen- viist til vor første Fader Adams ulydighed og Syndighed, huor til Drengen proprio motu svarede efter liden overveyende: Huad kunde jeg giøre dertil, havde jeg væred hos, skulde Hand ei have faaed Lov dertil, saa jeg haaber, denne Monrath faar god Iord at saae udi, mens HEr Iustitz Raad vilde formane Hannem at giøre alting med lyst og leeg: dend haarde Scholastiske tuang har væred mangen ens hinder ved afskye til Studeringer. Min Otto Manderup har ei mange ledige timer, som HEr Iustitz Raad seer af indsluttede 1, saa vel som huor bekymred jeg har Aarsag til at være for ham over dend uroelige tilstand, der er i Genève, og i saadan Færd gielder huercken Iøde eller Greecke, og en vild, ubetæncksom Ungdom kand lett komme i ulycke over fremmede dem uvedkommende ting 2.

Ieg er Convictus og har HEr Iustitz Raad gandske forfegted sit Entsehen. Ieg havde aldrig kunde søgt det Ord der eller kunde rinde mig i sinde at giøre Imperativum Sieh til et primitivum ; da jeg ei fandt det under sehen eller gesiecht, gav jeg mig reent tabt. Sieh skal maaskee og være et adverbium, der giøres til primitivum, i mine tancker lige saa apte, jeg veed ei, huorfor de Herrer Lærde icke vil blive ved dend Eenfoldige og naturligste Alphabetiske ordning, og da slige glose bøger er for de ulærde og vankundige, burde de efter sin ordning føre Ordet an og lade see deres videnskab i at henviise til primitivum. Mens det er for dristigt af mig at vilde mustre de Lærde, og beder jeg HEr Iustitz Raad om forladelße; det burde at bekomme mig som dem, der tales om i diße dage, der vil til at klæde af vores quinder 3; s. 57beholder de ved Guds forsiufn æren, maa de dog være gandske viß paa ei at beholde øre lye, men Gud give, det var det eeniste, vore tiders bekymring medførde. Her slider vi alting af med en god sleede Fart, som er sandelig en fornøyelße i dette gode føre og dette milde veir. Dend Leipziger latinske Avis forlyster mig og ved sin ziirlige skrivemaade 1 ; Les Princesses Malabares ou le Célibat Philosophique 2 har HEr Iustitz Raad vel seet saa vel som Leben und thaten vom Könige von Preußen 3, der i høytravende ord ironice fortæller vel smaa ting; Kongen skal have ladet sætte Penge paa Authors Navn at faa at viele. Ieg længes efter at see vores Grev Zintzendorfs Apologie adresséred til Regensborg, da Hand ei maatte blive længere i Strahlsund, og Hands forslag til Religionernes foreening, jeg har skreved efter 4. Leth, forhen hos Grev Larvig, siges at være forskreved neder til Provst i Mester Mortens Stæd ; er ei dertil bequem, skal vel icke heller vilde tage derimod 5.

HEr Iustitz Raad vilde tage imod og undskylde denne min ilde sanckede skrift, da jeg denne Postdag har hoved og hænder saa fulde, det jeg neppe faar tid til at forsickre, det jeg oprigteligen lever Høystærede HEr Iustits Raads

Tienstvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Dette øyeblick spørger jeg, at een af det Navn Monrath skal have tient til biskop Herslebs; er vel ei denne samme 6; min Koene helsser og Recommanderer sin Christians vel vigtige anliggende.