Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1738-10-08)

Brahesburgd. 8. Octobr. 1738.

WelEdle og Welbr HEr Iustitz Raad!

Saa travelt som jeg haver med en trimenele tyck Kone, en Jorde Moder i Huuset, ankom i Aftes, med en Sviger Fader, en Svigerjnde og Svoger i Vente i Aften fra Holsteen og med en Svoger og sin Frue ventendes fra Fussinge paa Fredag 1, saa bør jeg dog ingenlunde lade Posten afgaa uden mit sedvanlige Mundheld af ald Erkientlighed og Hiertens Tacksigelse for ald Forsorg og Omhue, end ydermeere stadfästet ved Herr Iustitz Raads seeniste meget Ærede af 27de passato 2, jeg ved min Hiembkomst her haver forefundet; Hans Excelence Herr Geheime Raad Løvenørn, jeg billigen undseer mig for med min Tilskrivt videre at bemøje, beder jeg med min Respects Formeldning hiertinderligen at tacke for ald den Godhed og Venskab, hand lader see for mig i eet saa nær gaaende anliggende, som min hidtildags uartige Neveus Fremtarv kand være.

Det forslag om at sette ham i Pension hos HEr Baron Gyldencrone ved Herr Oberste Styrups Regimente kunde have sin store Nytte i Henseende til fordom Madamme Bornemanns 3, der nock, naar hun vilde overtage sig det, kunde lære en Doßmer at see op, Hun og alletiider har værit saa meget min Ven, at jeg tør flatere mig av, Hun vilde giøre meget for min Skyld. Heri mod er ickuns diße Jndvendiger [sic] eller rettere at siige diße Reflexiones her ved at giøre; Drengen vilde jeg gierne have til en Separatist, der dog er en Sect eller Insect saa sterck paa Moden, og ej fremviise hannem, førend hand om muligt nogenleedes vilde arte sig; slig incognito lod sig ej vel giøre i et Huus som Madme Bornemans, hvor meere end eet Selskab styrter ind, saa sparede ej heller den gode Frue venteligen sin Veltalenhed og sine senglante bons mots med àt udleede og udbreede Subjecti ridicule, hvor der fantis saa ample materie og det baade confunderer og irriterer saa ung en Socius og saa særsindet et Gemyth og hænger dernest længere ved, end mand vel skiøtter om, naar og om Mennisket ændrer og bedrer sig, ej at melde, id qvod inter nos privatissime precor sit dictum, det hans projecterede Vert har ord for vertere pollicem og maaskee dette fortreedelige og vrangvillige Unge Meniske s. 99skulde være nemmest til at fatte og følge denne Udyd, og da var hundrede og eet reent ude med hannem; det overlader ieg til Herr Iustitz-Raads og Geheime Raadens nærmere og nøyere overvejende, vel forsickret de af Venskab for mig udvælger og udfinder det beste for hannem, jeg gierne i alt er for noyet og tilfreds med; mens hvad skee skal, saa jeg heldst skeede jo før jo bedre, Drengen er saa got som Huusvild siden nu Michelsdag var, hand var kommen til Lund igien, som HEr Iustitz Raad har seet af Bilsteens Brev, de var saa god at sende mig, mens hvercken er hand til at faae at blive der længere end til Mickelsdag, ej heller vil Bilsteen have ham længere, saa jeg skriver ham til idag, hand skal blive ham qvit det første jeg kand faae ham vel under ved et Regiment, og de faae Dage eller Uger, der maatte skyde over, kand Bilsteen vel ej stort siige om, imod det lidet, hand haver nydet og lært for sin qvartals avance, der dog jeg maa siige derhos er Drengens egen skyld; hvad Embaras ieg er udj og hvor høyt hermed presserer, seer HEr Iustitz Raad her af; saa snart det hermed kand komme i stand, skal jeg selv skrive Obersten til og recommendere min Herr Neveu til det onde eller til det gode, ligesom mand mercker det best kand beqvemme, thj Aanden vil prøves hos hannem, da ieg ej kiender Drengens Art og Wesen uden af en heel slet beskrivelse; er det egensindig Vanartighed, da vil det tagis med skarp alvorlighed, og er det taabelig Skrøbelighed og Eenfoldighed, da vil Ømhed og Lemfeldighed bruges; jeg overlader det alt til HEr Iustitz Raads bedre Betenckende, maae kort afbryde, da mig dette Øyeblick min Sviger Fader og hans Selskabs Ankomst til Assens anmeldis, forblivende med ald oprigtig Ergivenhed Høystærede HEr Iustitz Raads

Tienstvilligste Tiener C. Rantzau 1.

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de Iustice, Historio graphe, Bibliothequaire et Archivaire de S. M. le Roy de Danmarc et Norwegue p. p., à Copenhague.