Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1738-08-28)

6Vel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Indsluttede tuende Breve, jeg tilbage vil forventte, viiser jeg ingen flid haver spared for det forlangde Heers Ansigt at faa opspurt; fortryder mig meest, jeg af alle Kiendetegnene let slutter, det ei bliver Meursii Veneranda ac spectabilis facies, da jeg oprigteligen kand forsickere, intted skulde være mig kierere, end i nogen ting at kunde være HEr Iustitz Raad til behag og s. 92tieniste, og allermeest skulde det fornøye mig, om mig her til kunde gives nogen vigtigere og betydeligere Leilighed end denne. Med min udartede og uartige Neveu er jeg endnu lige nær og venter dagligen paa Svar fra Aren holt, om sligt et sted for ham i Rensborrig Guarnison kand udfindes, som bliver da min sidste udvey; kand det ei hielpe, faar jeg jage ham i Paulu nerne til Hands ældste Broder at døe straadød og æde sig eller maaskee dricke sig i hiel og trøste mig ved, at slige Descendenter og afkom ere skiulte for dend brave Cantzler Ove Iuel 1 og venne mit hiertelaug til et Nescio vos—det er beklageligt, mens her er ei andet middel, da jeg gierne har vildet giort mit.

Ieg tacker HEr Iustitz Raad for communicationen af vores vel udfaldene Chinésiske Auction 2 og er glad ved, huad nu for haanden kand indtages, skal huer dag have sin egen Plage, langt meere faar huert Aar, og siger med Ra cine 3: je ne sçais point preuoir les dangers de si loin. Ieg havde med fornøyelße spurt her, det Hamborger Kiøbmænd var reist giennem Assens med tønder Penge til Auctionen, og maa mand troe, det er en lyckelig følge af vores foreening med Hamborg 4, om det ellers icke er Hollandske Commissioner.

Det er mig alt nock, det en Mand som De fører ordet for Mr Bocken hoffer, jeg ellers Personlig ei kiender, for at HEr Iustitz Raad kand troe, jeg heller end gierne giør Hannem til tieniste, huad jeg kand; Commerce Raad Rask har skreved mig til herom, jeg og har svared, det Hands Suplicque ei endnu var kommen til min Erkl. og at naar dend kom, skulde jeg videre in formére mig for at kunde erklære mig juxta merita et circumstantias, saa det er mig kiert, HEr Iustitz Raad i sit Brev har gived mig materialier at bygge min Erklæring paa 5. Mit forslag til formeering af Assessores er før min nederkomst alt indgiven og ligger hos Kongen, huorfra jeg da vel og kand vente denne nye Candidati Memorial til Erklæring, Mens foreløbig maa jeg for HEr Iustitz Raad ei fordølge, det jeg sandeligen stadig troer, Manden tager s. 93feil i Nummered og vil finde sig forleed ved sin Stef-Søns Raad; Christiania er et vel kostbart stæd, og kand Rask, der som Procurator dagligen tager Penge ind, ei subsistére, langt mindre kand dend, der for Guds skyld og løn skal betiene Retten; Commissions Sportlerne er vagum et incertum quid, der er hundrede hænder om; først vil det vare noged, før Manden kommer i Re putation og Credit eller bliver bekiendt, og mens Greßed groer, døer Koen, saa er og det, der meest søges efter og sees paa, at faa en Formand, saa her maa være Charactér, der giver Hannem fortrinn; skulde og Hands Stif-Søn vilde bruge Ham til at hielpe paa en eller anden af de Sager, Hand proce dérer, maa mand ei troe det af nogen braf Mand, blev og voveligt; siden Ret tergang og falder saa kostbar og hazardérlig, formindskes Sagerne øyensiufn ligen, saa jeg ei kand ansee dette levebrød for tilstreckeligt; har denne gode Mand noged til overs, kand Stef-Sønnen nock hielpe Ham der oppe at fortære det og i udgangen finde Socium malorum. Siden det er HEr Iustitz Raads Skoele Camerat og gamle, gode Ven, skriver jeg hannem aabenhiertigen og velmeent saa vitløftigen herover, det jeg dog beder, quâ soles prudentiâ at menagére og at være forsickred, det jeg herudi som i alleting skal udvise, med huad Ergivenhed og redebond tienistferdighed jeg villigen stedße findes Høystærede HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

Paategnet af Gram: bekommet d. 28. Aug. 1738.