Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1736-08-11)

1LadegaardsØed. 11te Augusti A° 1736.

VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Under meged ærede af 2 5de passato 2 har jeg et nyt beviiß paa HEr Iustitz Raads for længst beviiste og altid befundene godhed og venskab for mig, saa Hand atter maa tage tiltacke med en gandske ringe og slett, dog fuldkommen og oprigtig velmeent tacksigelße for alt det gode, Hand giør, hand har giort og Hand vil giøre eller endnu kand faa i sinde at giøre mod Hofmann, Kierulf og andre Hands og mine Clienter, med hvad navn nævnes kand; kiedes icke ved, trettes icke, Lader icke af at giøre got, sagde Sal. Magister Brinck, naar Hand tackede for Offer 3; fra HEr Cantzelie Raad Hofmann har jeg et gandske nytt Intercessionale om Hands Søn til Borckens Collegium; Hand giør sig sielf det Dubium, mange maaskee maatte holde Ham for accommodé eller à Son aise som Herre til Skierildgaard, dermed Hand dog ei vel kand meene mig som sin Naboe, der veed og alt for vel, at i diße tider burde alle Herre-Gaarde heede Skiersild, Gud fri dem fra Iorde gods HEr Iustitz Raad, uden Communitäts Gods, mand kand lade andre ryckes med og der følger reede Penge med. Hofmann forklarer sig at have 5 Sønner uden Dørren, dend eene i Paris uden anden hielp end noged af Lassens Stipendium, det vil jeg tilstaa Ham, Hand ei med 5 Skiersild-Gaarder kunde holde gaaen- des 4; at jeg saa vitløftig Hands anliggende deducérer, maa jeg tilstaa der dog er nogen Interesse under, mens dog først fremsætte diße dubia, 1) om jeg icke nock uden for mit Kald for en bare intercession maa tage skienck; 2do Om en Hund kand kaldes skienck; 3tio, som endda er det vigtigste, om dend Skienck, Koenen tager, Manden kand imputeres. Hand har gived min Koene en deilig liden Hund, Hun icke mistede for aldrig det, dog vil jeg bruge dend igien at Corrumpére HEr Iustitz Raad; Hunden har vi kaldet brunette, og jeg er viß paa, HEr Iustitz Raad kiender dend brunette, Hand tog sielv gierne ind i Borckes Collegium, end sider ei at reflectére paa dends intercession, saa det er brunette, der beder for Hofmann, og skiønt Medisancen beskylder HEr Iustitz Raad for blondine, bør dend anden derover dog ei gaa trøstesløß bort; kand diße kraftige Argumenter ei hielpe, saa veed jeg ingen raad, mens det veed jeg, jeg for længst burde have tacked for det gode vall s. 66af Mr Monrath, jeg hid til dags ei har andet end største Aarsag at være vel fornøyed med, og har hand det meere indvortes end udvortes, siufnes og Ingenium lentum, der gemeenligen ere de solideste; Drengen profittérer mercke- ligen, Pladrer alt huad Hand vill paa Hans brudne tydsk, som er meged i saa kort tid, mens har et ypperligt hoved; Monrath appuyérer meged sterck paa Hands Cathechismus, har endnu ei taged sig andet for med ham, er og vel betenckt at absoluére et efter et andet for at ei obruére eller giøre slig en liden hierne confus. Jeg veed ei, om Monrath har studered i Halle, om Hand er icke lidet befængt af diße tiders Grand Mode, imellem os sagd ; Ieg har ei endnu vildet udlade eller indlade mig med Ham herover, mens af en eller anden liden remarque har det siufntest mig saa, og naar det bliver in justis terminis, er det meged got, kand have sin store Nytte, nu vi bliver befengt med saa mange luristen eller bøse Christen, og tacker jeg hiertelig for dend mig tilsendte pièce, der er vel Curieus og aldrig er kommed for nogens øyen 1. De har dog ei dend fuldkomne idée om os her oppe, thi jeg veed ei, huorfor Cantzelie Raad Glad er glemt blant de boglærde Assessores saa vel som Iustitz Raad Wittfelt og Cantzelie-Raad Deichmann; Glad er Clargiort fra Accade mied og en vittig Mand, de andre, der under Privat Information hiemme og udenlands ere opkleckede, kand jo derfor nock være boglærd, særdeeles naar jeg finder deriblant Iustitz Raad From, der maa have glemt en haaben igien 2, Ieg finder det særeste ved alt dette, at en Mand som Biskcp Worm skal være bullatus 3 og forstaar mig ei paa, at en bullatus kand creére Doctores, der vel ei gielder videre end in alma Universitate eller bliver antagelig af andre Acade- mier; endnu særere er det, at dend Dignität saa reent er uddød hos os, da jeg hører Doctor Hans Bartholin og skal være creèred af en Bullato 4. Ieg har ingen communication om dette Iubel-Fest, paa huad maade celebréres skal, videre end der fortælles, at biskoperne skal prædicke, Rectores eller Lectores, Conrectores og Collegæ lade høre deres veltalenhed; Ieg tuifler fast der nogen herfra paa invitation comparérer, da alle undseer sig for dend Penge s. 67Udgift og ingen kand foresee, til huad nytte skulde kunde blive Dennem, om de end bleve promovérede Doctores; thi fordeelen at slide Fløyel blev en Fandens plage i dette varme veir; da det og er farligt at legge sit Hoved for meged i Blød, har Cantzelie Raad Rask sandelig udvalt den mageligste og beste deel med saa Cavallièrement at afferdige sin Horne-nys-gierige Engellænder 1, mens HEr Iustitz Raad disserérer, som i alle ting, saa profunde et docte herover, at, om Hand kom hid og frequentérede Hused, blev vist nock dend gode Cantzelie-Raads videnskab herudi merckeligen forøged.

Kunde vi her, da I faar dem i Skocketall hist, undsættes med en god Doctor Medecinæ i vores Sal. Grøns stæd, troer jeg, Hand kunde have her gode Sager nock; Grøn har lagd sig til at døe af en Fleck Feber 2; jeg troer døden satte saa heftig an paa Ham, fordi Hand var særdeeles lyckelig i sine Curer, og i dend korte tid, Hand practisérede, rett brillérede, eller og døden har taged Ham, for Kongen af Prydssen ei skulde faa ham; thi HEr Iustitz Raad maa vide, Hand paa sin Rettferdige reise paa en Lande Vey, Invito se et Marte, maatte vies til Flinten, Hand igien callide slap fra, og all nys havde Brev fra sin Capitain at komme tilbage eller og at slaaes paa Gallien; saa liden consideration har disse Agrestes for Velædle Høylærdheder, saa jeg veed icke, om der ei burde skydes sammen og leveres en Karl for Ham, at denne Collega ei skal overgaa skam i sin Grav, der kunde redundére paa alle Hands Ordens Brødre. Jeg vil aldrig haabes, denne avanture har væred Pind med til Hands ligkiste; huorom alting er, vilde jeg, vi havde en god Mand igien; var Hand Norsk fød, hjalp det vel paa Sagen, desto meere Ingress fandt Hand; mens jeg finder dette brev vel langt og af ingen indhold for en Mand, der har vel andet at læse; det kand dog HEr Iustitz Raad i all sandhed læse sig til i samme, at ingen med meere oprigtighed og Ergivenhed end jeg stedße skal findes VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Dr Bing beder jeg at heiße.