Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1738-11-12)

Brahesborgd. 12te Nov. 1738.

Velædle og Velbr Hr. Iustitz Raad!

Vel havde ieg i mit seeneste lovet Herr Iustitz Raad, det de for sidste gang skulde høre tale om min ilde artede Neveu, ieg saa meget har foruroliged Dennem med, mens ieg maatte være ligesaa uartig som hand, dersom ieg plat afbrød den Correspondence, uden at yde Hr. Iustitz Raad all den Tak, ieg er hannern skyldig for all den møye og umage, Hand for min skyld har vildet paatage sig, og ald den godhed, hand har vildet ladet see mod den Dosmer, der Sandelig ey var det værd; Og maa Hr. Justitz Raad Sande med mig, det ieg efter min pligt har giort mit yderste for Drengen, mens nu reent, skiønt hart imod min Villie, maa lade Modet falde og Hænderne siuncke. Ieg veed ey, hvormed ieg skal erkiende og forskylde all Herr Justitz Raads mig herudi og i alle tilfælde beviiste godhed og omhue, Thi det var Synd at ønske hannem ligesaa kroget en skafgreen 2 eller saa vanslægtet en Søn, ieg med yderste fliid eengang kunde tage mig an, Alt kunde det skee med bedre Success; Drengen er ey endnu ankommen, mens ieg venter ham Daglig; i dette vel haarde værd har hand formodentl. vel ey faaed stor lyst til Siøen, at mand kunde haabe, hand bedre vilde skicke sig til en Ostindie-Farer eller til en Recruyt paa Sancta Crux, saa kunde mand vide ham nogenledes for- vared, at hand ey i Udgangen skulde løbe om Lande eller og føde fleere skaf-greene af sig. Ieg veed nok, ieg er hierteligen embarasséred med ham, og nu, alt haab er reent ude, kommer ieg til, siden der dog intet kand giøres af hannem, at overantvorde hannem til Hans ældste Broder, der efter Loven er hans Føde-Værge, Og er ieg ikkuns at ansee som tilsiuns værge for Han nem ved Skifted med samme Hans Broder, der nu ved mindelig afhandling og Foreening bliver saaviit afgiort, at Hans beholden Capital, der formodentlig nær vil anløbe til 6000 rdr Croner, Broderen reent kand afleveres, Mens ieg havde giort mig Tanke, om det var mueligt at faa hannem mennisklig, saa hand kunde tage sig noget andet for og mechanice hudtlet sig frem, da der s. 102er vel mange, ja de fleeeste, der ey har saa meget at begynde med 1. Mens nok om denne slette og fortrædelige Materie; Geheime Raaden reiste fra mig i forgaars med Fröcken Fiche og gaar paa Mandag, om Gud vil, over Belt, lægger Veyen om ad Førslew til Ober Kammer-Herren, derfra til Selsøe 2, saa I vel snart kand vente ham til Byen, hvor ieg vil ønske Hannem meere Glæde og fornøyelse, end der er her paa Landet, hvor, ved den overflødige Guds Velsignelse, der er megen Klyncken og Lamentéring iblandt Folk for medelst den slette Handel og Vandel, saa at varene snart ey er at afsætte, i mindste til nogen slags priis, hvilket forvolder en stor Penge mangel blant alle, der og ere curieuse at vide, hvad Skatte-kornet bliver, og kand ieg ey befatte, Hvorfore det saa længe henstaar med Skatte-Korns Forordningen 3. Herfra falder denne sinde ey videre at melde, end det Herr Iustice Raad alt forlængst veed og forhaabentlig fuldkommen er forsickret om, det ieg med all Ergivenhed og tienestfærdighed stedse forbliver Velædle og Velbr Herr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 4.

P. S. Iustitz Raad og Iustitiarius Kierulf 5 meldes mig, i Ober-Hofretten, at være bleven atter saa heftig og hart angreben af Epileptiske og Spasmodiske tilfælde, at de maatte reede ham der en Seng, tørend Hand et pat timer eftet kunde blive bragd til Sit eged Huus, blev strax Aareladt og fick derefter nogen sands og samling igien, saa jeg foreseer der en Død Mand og et elendigt hues; hielp mig, kiere HEr Iustitz Raad, at betæncke en fornuftig, redelig, uinteressered, kyndig og standhaftig Mand til dette i Norge vel be betydelige Embede, at Ober-Hofretten ei reent skal komme i sit forige forfald, da jeg af lif og magt til Kongen og landets tieniste vil intriguére tor at faa saadan en; mens Hand maatte aldeeles ingen Connection have i Landet Gen: Major Rappe skrives mig og er saa slet, at Hand befrygteligen snart følget sin Svoger Gen: Lieutnant Schell efter 6.

s. 103Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller d’Iustice, Historio graphe, Bibliothequaire et Archivaire de S. M. le Roy de Danmarc, Norwegue p. p., à Copenhague.