Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1736-04-07)

1Christianiad. 7de Aprilis 1736.

Vel Edle og Velbr HEr Iustitz-Raad!

Saa bekymred som jeg er for min Liden Benjamin 2, der er bleven saa hastig og heftig siug for mig, saa høyligen er jeg HEr Iustitz Raad forbunden for all dend godhed og omhygelighed, Hand har ladet see for mig under meged ærede af 28de passato ved en Præceptors antagelße til Hannem; Ieg haaber, det dog med min Dreng intted skal have at sige, holder det for en sterck forkiølning, mand i dette Clima og dette Aars særdeeles ustadig veirlig lettere kand komme til end til en god Informator; nock er det, jeg er forvißed om Herr Iustitz Raads Summa diligentia og, naar end en Apollo vander, skal dog Herren give Vexten, saa det faar hermed som i alleting komme an paa Guds forsiufn. Ieg veed fuld vel, at nest quinden er intted saa bedrageligt som Mennisked, og at mand ei kand see huercken Hofmestere eller andre længere end til Tænderne, saa at om det, som dog Gud forbiude, skulde lyckes ilde med dette Vall, maa jeg tilskrive det min vel haarde skiebne i en saa betydelig ting, da HEr Iustitz Raad saa vel som jeg har brugd all men- nisk = muelig forsigtighed og eftertæncksomhed; Ieg veed heel vel dend Paradox, at mand skal hytte sig for dem, Gud har mercked, huor imod jeg strax trøster mig ved Æsopi og Luxemborgs ‘ Exempel, der vare drabelige Mænd, og dend første med alle sine Puckler kunde have væred en ypperlig Skoele-Mester 3; endnu er dend fordeel derved, at Hand venteligen faar mindre anfegtninger af Pigerne, Ieg har en god reede fuld af, og at i saa maade min Christian beholder sin Hofmester og sin Manderupine 4 i roe; paa den anden side er dette derved, at et vittigt Barn let taber dend saa høyt fornødene Estime for dend, der skal læres noged af, over slig naturlig feil, der aldrig gaar saa til, Hand jo hører nogen at bebreide Ham dend, saa kunde jeg og, der har en ung Koene, bære samme betænckning, som Dronning Anne Sophie havde med at lade Rustgaards Næse komme sig for øyen 5; alt dette uagted er jeg meged vel fornøyed, naar Karlen ellers ickunds er, som Hand bør, da jeg ei vil have Ham til ypperste Præst. Jeg seer og, det ei maa være rett s. 59merckeligt, siden HEr Iustitz Raad ei er bleven det var, huoraf jeg giør mig denne trøstelige sluttning, hand maa særdeeles vel have indtaged og fornøyed HEr Iustitz Raads Øren, da Hand saa sterck har kundet forblende Deres øyen. Skulde HEr Iustitz Raad som en distrait Mand nogen tid falde paa Beile- tancker, da har Hand et umisteligt Boeskab i denne saa grant seende Tiener. Ieg havde gierne seed, HEr Justitz Raad vilde have giort mig det Venskab og treffed accord med Ham om Lønnen, det jeg nu her maa giøre, og skeer mig en tjeniste, om HEr Iustitz Raad vilde behage at melde mig, huad saadan en omtrent bør have; naar jeg seer Hands flid med Barned, slutter De vel sielf, det ei kommer mig an paa nogen gratification. Ieg vil desmidlertid efter HEr Iustitz Raads gode Løfte forvente Ham herop om 2 à 3 Uger, der formodentlig bliver med Skipper Ian lansen, de skriver mig fra Kiøbenhavn at ligge Seigleferdig.

Les Princesses Malabares har jeg læst; Hand er, som de siger i Engelland, a free thancker 1 og skal være ad imitationem af Dr Swifts Tale of a Tub eller Conte du Tonneau 2, En Apologus over Christendommen, som dend er over de 3 Religioner; mens der er ickunds en Swift til; her er et nyt skrift af Hands, kaldet Capit. Bruncks Reise nach Cacklo Gallinias paa Tydsk 3; mens jeg skal lade mig det komme paa Engelsk eller i det mindste paa Fransk.

Kongen af Pryßens Historie har jeg paa stilen sagt her og gietted maatte være af Author vom Gespräche im Reiche der Todten 4, jeg seer er David Fassmann, dend inddeholder en og anden Anecdote latterlig og Curiøs nock, mens mand veed mange og langt merckeligere og Curiøsere, der ere forbigaaen, tuifler dog paa at være skeed med forsætt, da Hand er temmelig rundskrivende og giver et farligt Exempel baade i sig sielv og for dem, der maatte være saa ubetencksom overgiven at vilde efterfølge Hannem med saaledes at udspreede store Herrers Arcana Domus, der er at bryde Tagene af paa alle Husene og, som i Diable boiteus, at see reent igiennem 5. Grev Zin- zendorf har spilled saadan en Role baade hos os og hos sig sielv, at alt, huad der er skreved for og imod Ham, bør haves, og i huor svigagtig dend er, skal jeg og forskrive mig dend Tydske Relation om Herren Huth; i Neues aus dem Reiche Gottes 6 staar en haaben af vore Kiøbenhavnske sandheder, heel vel deguiserede med literis initialibus og asteriscis for Personernes Navne, mens Charactérene og Chargerne med fulde bogstaver.

Det skrift, HEr Iustitz Raad taler om 7, har jeg ei seed, og skeede s. 60mig en tieniste, om maatte afcopiéres og sendes mig, der letteligen kand skee under Post-Secretaire Schrøders Couvert; herfla [sic] sluttes vel er intted at communicére, dog sendes Forordningen om Confirmationen 1, saaledes som dend her med en bøn ved er bleven tryckt og distribuéres, saavel som nogle sære Norske ord, der bruges i Tellemarcken. mig ere givene for gandske paalidelige; det HEr Iustitz Raad vist og sickert kand lide paa er, at jeg med all oprigtighed og Ergivenhed til all tieniste og velbehag stedße forbliver og villigen findes Høystærede HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Det beste havde jeg nær glemt, Dic quæso ! Huad haver sig med Corinna 2 tildraged; det er en Plump-Skiøtte 3, hand maa vist nock ei forstaa Italiänsked rett, eller Hun har lært ham dansk, og huad er det for Amours des Gaules fra Holsteen 4, der gaar saa sterck ry af her i Byen; Ieg kand umueligens troe det første ord at være sandt af. Mens sandt er det, at dend sig kaldende Doctor Paris 5, der var saa ublue og søgde om at vilde her være Land og Stads Physicus, foregivende at have mist sine Testimonia i Skibbrud, huis ansøgning jeg forebiugde hos HEr Geh. Raad Rosenkrantz, var en bedragere, der kunde ei et ord Latin, mens paa heel uredelig tydsk har Hand bedraged sine Creditorer og er gaaed fløyten.