Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1733-10-17)

Christianiad. 17de Octobr. 1733 1.

Vel Edle og Velbr. HEr Justice-Raad!

Som jeg seer af HEr Justitz-Raads Hoysterede under 1ode hujus 2, var det ret til paß og faldt vel i Traad, det jeg idag fiorten Dage tilsendte Hands Mayt Allerunderd. dend fra Kongsbierg tilbage bekommene Original appro- bérede Tegning til een Medaille over Hands hoye Nærværelse ved Sølv- Vercked med forespørgende, hvorleedes viidere hermed forholdes skulde, som ieg adressérede til Hr. Marchalck Gram 3 og forhaabentl. vel alt for længst er indløben, skiønt ieg ei fra Hannem eller fra nogen har ringeste Recepisse. Jeg referérer mig i denne Materie til mit Brev af i dag aatte Dages til Hr. Justitz- Raad, jeg vil formode Dennem vel at være indhændiged.

Havde jeg før herom væred vidende eller kunde tænckt det, skulde med Posten idag Original approbérede Tegningen til dend første Medaille over Deres Mayters lyckelige Ankomst her til Riged, der ligger i Ober-Berg-Ampted, væred bleven sendt med, det Postens Afgang nu ei tillader: desmidlertiid følger her indslutted under N° 1 dend paa Kongsbierg projectérede Medaille, der inted giør til denne Sagen, men ickunds sendes HEr Justitz Raad pour la rare invention og dends lange Jnscription, som og Autor strax fandt sig i, da jeg Ham det forestillede og qualte dend i Fødselen uden at vilde have dend videre. Efter Tegningen maatte jeg gierne vide, om det skal være Carpentum, Currus, Plaustrum, rheda, petoritum, pilentum, Cisium Essedum eller carrus, de forestilles at komme agendes udi. N° 2 er dend første Tegning, som par seconde reflection blev omgiort formedelst Riged tanquam subjugata provincia var re- præsentéred knælendes, hvor da dette blev forandred og indretted efter Tegningen N° 3, hvorefter dend approbérede Tegning, som er paa Kongsberg, i Sin Størelses Proportion blev Tegned, og forestiller dette veritatem rei baade med Kongs-Flagged paa Stor-Masten, saa og med de flire Skibe i Failed, der præsentéres; skulde, som jeg dog vil haabe, dend fornøden Efterretning til Medaillen derover at lade slaa ei heraf kunde haves, skal dend Original approbérede Tegning fra Kongsbierg paa mindste Ord, saa snart jeg derom faar efterretning, straxens vorde sendt.

J Forventning heraf forbliver jeg med al oprigtig Ergivenhed til al Velbehag og Tieniste stedse Hoytærede HEr Justitz-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 4.