Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1731-01-10)

Odensed. 10de Janv. 1731.

Velædle og Velbr HEr Assessor!

Af HEr Assessors Høystærede under 6te hujus 3 seer jeg, Hands gamle Venskab for mig endnu continuérer, og har een ny Prøve af Hands Godhed s. 25og Omhue for mig, hvorfore jeg efter gammel Trofasthed og Oprigtighed er Hannetn med ny Erkiendtlighed høyligen forbunden 1.

Jeg blues sandeligen ved at distrahére HEr Assessor fra saa vigtige og solide Forretninger og at incommodére Ham med slig een bagatelle Commission, mens hvor skal mand hen, jo tilforladeligere Mand, jo hellere søger mand ham paa haanden; saa gaar det mig, Huus skulle jeg have, og jeg kiender ingen, jeg har tancke om, der bedre kand forhielpe mig dertil, end HEr Assessor.

Paa dend fod Madame Hartvigsens slaar mig sit Huus fore 2, kommer vi to ei sammen, og er det ingenlunde min Leilighed at sætte Penge i dette Huus, langt mindre at blive 3die Mand i een forgieldet Stervboe, og til sidst rage midt i Deres Proces, jeg ingen Lyst haver til.

Saa er vel og 500de Rixdlr,, siden vel høyt skal være, det alleryderste nogen ærlig mand kand eller bør give af sligt et slet Huus, naar, vel at forstaa, Made Soel 3 vil fløtte ud, og jeg kand faa Huuset alleene, vil jeg endelig, for at komme under Tag, bidde i dette suure Æble, da det sandelig er et heelt u-mageligt Huus. Geheime Raad Rosenkrantzis 4 gaard paa Christanshafn har jeg spurt Geheime Raad Blome 5 har leyed, saa der ei meer er at tænke paa, og Schuppis hør jeg Løvenørn har faaed 6, men Krøyers 7 paa Østergade troer jeg endnu er fangelig, mens kiøbe er hvercken min Leilighed eller Agt. Skulle jeg hertil anvende nogen Capital, da gestaar jeg gierne, jeg hellere endda re- solvérede til, med Tiid og Stund, at bygge efter min Leilighed og magelighed. Saa sterck spiller endda dend afbrændte Byes Aske i mit yncksomme Øye. Vilde Made Justesen 8 paa Østergade fløtte ud og leye mig heele Gaarden nogenledes for sit værd; var jeg og vel tiendt med samme, mens der er icke et Cammer i heele Huußed, jeg for mig og Domestiquer kand undvære. Sal. Baron Jens Juuls 9 gammel gaard i Laxegaden kunde maaskee og beqvæmme mig, om dend er at faa.

HEr Assessor fortryder ei paa, jeg bemøier Hannem med alt dette. s. 26Min Otto 1 giver jeg ordre at forfare hos Dennem om Deres Befalning, da HEr Assessor er saa god at instruére ham i dend materie, og at forsende Hannem, hvor De for got befinder. Hvad De her udj giør og lader er jeg aldeles fornøyed med, saasom dend alleryderste tiid er i hænderne, og obli- gérer HEr Assessor mig høyligen sig dette for alvor at vilde antage. Jeg skulle holde mig for løckelig, om jeg igien kunde være HEr Assessor til nogen tieniste og Velbehag, der jeg, næst min Koenes og Søns Hilßen og al selv begierlig Velstands erønskning til dette indtraadde med mange paafølgende Aar, med al Ergivenhed og redebond Tienistfærdighed stedse forbliver Velædle og Velbr HEr Assessors

Tienistberedvillige Tiener C. Rantzau 2.

P. S. Da Madame Hartvigsen selv med sidste Posten har skrevet mig til, saa sendes herpaa indslutted mit Svar til Hende under aabed. Seigl til HEr Assessors behagelige Eftersiufn, som Hand derefter er saa god, at tillacke og overgive min Otto til befordring. Krøyers Huus i Østergaden var jeg vendteligen bedre tiendt med end Madame Hartvigsens, om dend var fangelig.