Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1733-01-01?/1733-01-31?)

3el Edle og Welbr HEr Iustitz-Raad!

Ieg har med det Nye-Aar havd een nye Prøve paa HEr Iustitz Raads gamle godhed og Venskab for mig, der udkræver nye Erkientlighed paa min side og huorfor jeg billigen paa nye er HEr Iustitz Raad høyligen forbunden. Alt nyt er ei altid got, mens sandeligen inted kand være bedre, end HEr Iustitz Raads sidste Oration til Universitäteds Indvielße paa nye, og er mig skeed en stor tieneste, at HEr Iustitz [sic] har vildet være saa god at sende mig dend 4. Ieg læser, kand jeg forsickre, saa mange fortredelige og kiedsommelige ting, at dend har rett væred mig som een qvaegelße og Lettelße i Sindet, dei i mine tancker aldrig bedre forlystes eller meere opmuntres end ved slige behagelige og deilige tings laeßning, dersom ickunds øynene vilde staa bi, jeg grandgiveligen kand mercke lider meere heroppe end der nedere, huad enten det nu er dend Excessive stercke Kuld eller og dend megen Snee, der tager paa øynene. Sit quid sit, kunde HEr Iustitz Raad aldrig have forsvared det, s. 29huercken for sig sielf eller for mig, dersom jeg skulde have beed at læse deres Oration, endtil dend havde væred tryckt, og kand jeg ei nocksom fuld- tacke Dennem for samme.

Ieg vilde, jeg herfra kunde sende noged igien, mens jeg er saa obruéred af Forretninger, at, huor gierne jeg end vilde, har jeg ei et øyeblick til overs pour Curiosa og pour la Speculative, da Landets egenskab og particulière Væsen kunde meere end nocksom occupere een dermed alleene; dog sancker jeg adskillige Materialier, det vanskeligste er at faa fabulosa separèred, da de vittigste og troeværdigste Mænd ere sielv meged pour le merveilleus. Gemeen Mand vil jeg ei tale om, Hand lod sig Korsfæste for Sine Eventyer, dog for- sickres, det haver væred verre før. Een vel merckelig ting er Beskrivelßen her indslutted om denne Fisk 1, der desformedelst og kaldes Spaamanden; Biskop Hersleb forsickrer Hands Fader 2 at have havd denne Fisk og Hand sielf at have seed effecten; Fisken er mig beloved, HEr Iustitz Raaden vilde med min respects formelding communicére Ambassadeuren og Ambassadricen 3 dette og didactisére med dem herover; dend ratio Physica, her anføres, siufnes mig heel inept; dette er Beskrivelßen, saaledes som Herslebs Broder 4 har indhented og sendt dend, da jeg med stor forundring og nogen Contradiction paa min side hørte Biskopen første gang fortælle det; Experientia docebit; til al lycke er det af de ting, der desmidlertid ei fordømmer een Thomam. Ieg har underveis fra HEr Spidbierg 5 een Beskriveisse og et Kort over Malle-Strømmen 6. leg er s. 30viß paa, Ambassadricen vil glæde sig til; Intted skal glæde mig meer, end alletider at spørge, HEr Iustitz Raad lever og lider efter eged ønske, og skulde det inderligen fornøye mig, om jeg hisce in oris kunde være HEr Iustitz Raad til nogen tieniste og Velbehag, da Hand allesinde skal finde mig ad nutum intentus som dend, der nest min Koenes fligtige Heißen med al oprigtig venskab og redebond Ergivenhed stedße skal findes WelEdle og Welbr HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Conrector Skytt 1 har bedet mig recommandére Ham til HEr Geh. Raad Rosenkrantz i Hands Ansøgning om Trundhiems Kald; ingen kand bedre fremsætte Hands bekiendte merita end HEr Justitz Raad.