Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1733-10-09)

Vel Edle og Velbr. HEr Justitz-Raad!

Jeg haver ladet anstaa at tacke Hr. Justitz-Raad for Sin store Godhed og havde Moye med at projectére Medaillen over Deres Mayestäters Reise til Kongsbierg, der ei kand være bedre og er aldeeles dans le goût des anciens (i slige Ting, naar skal naae nogen Fuldkommenhed, bør imitéres, mens derhos beklageligt, de som oftest ere saa inimitable) endtil dend Sag naaede sin Rigtighed ved det jeg med forrige Posten tilsendte Hands Mayt dend efter Hands Ordre af Berg-Mester og Berg-Assessor Stuckenbrock derover forfattede meget propre Tegning, der heel vel exprimérer Tingen og ei er for opfyldt eller for meged i hinanden. Jeg fick dend saakort før Postens Afgang, at det var mig umueligt samme Dagen at give hr. Justitz-Raaden nogen Notice derom, da Hand dog vel faar indseende ved Slagningen af diße Medailler, efterdi jeg reent ud haver sagd og tilmelded Hands Mayt, det Stemplerne ei tilgavns paa Kongsbierg kunde skiæres; jeg har ved Udkast til Tegningen sampt ved Beskrivelse til samme, efter Udtog af Hr. Justitz-Raads Brev, for saa vit deraf hertil behøvedes at vides, gaaed Stuckenbrock best mueligst til Haande, og undseer jeg mig ingenlunde i diße tilfælder saa ofte at falde hr. Justitz-Raad besværlig, som jeg ingen kiender, der villigere og bedre i diße Ting kand ar- beyde pro gloriâ patriæ, og, som det efterlades Posteritäten, vilde dend ei skiønne vel paa denne Tids Verdens-Goût og Skarpsindighed, naar der af platte Jnventioner og Knippel-Riim sammensmededes Medailler, sapienti sat.

Rector Stéensen 1 i Bergen, der sandelig er een smuck lærd Mand og har Belles lettres, havde jeg nær giordt despérat ved det jeg lod Hannem læse HEr Justitz Raadens Omdømme om Chrono Distichons 2. Hand beklagede hoyligen for første gang at være falden paa den ulyckelige Méchanique Pointe af Forstand ved Kongens Komme til Byen, og at Hand havde kundet spared sig een hoben Umage, dersom Hand tilforne havde seed Hr. Justitz-Raads Censur.

Jeg tilbeder mig HEr Justitz-Raads sædvanl. Venskab med Forsickring, det inted skulle være mig fornoyligere end ved given Leylighed i Gierningen at kunde udvise, med hvad Beredvillighed og Ergivenhed jeg stedse forbliver Hoystærede Hr. Justitz-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 3.

Christiania9de Octbr. 1733.