Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1739-10-21)

Brahesborgd. 21de Octobr. 1739.

Velædle og Velbr. Hr Iustice-Raad!

Det gaar mig som Alchymisten, der søger efter Guld, hvilken, omend skiøndt han intet Guld finder, saa oppedager han dog et og andet nyttigt s. 109Medicament. Ieg søger efter den berømmelige Johan von Meurs, men i hans Stæd finder hans Fader Iacob von Meurs, der venteligen ikke maa have været mindre bekiendt end Sønnen. Ved det ieg faaer mine Sager fra Norge og kommer i Roelighed og seer bag paa det Meursii Skielderie, som ieg har skreven Hr Iustice-Raad til om tilforn 1, finder ieg disse Ord: Effigies Iacobi von Meurs, Theologi Leidensis, qui Pater erat excell. viri Iohannis Meursii, Historiographi Regis Daniæ. Hans Vaaben, som findes paa Skielderiet, følger herved en afritzning af, hvorpaa er skreven Aars-Tal og hans Alder 2. Finder Hr Iustice-Raad Behag deri, er det gierne til Tieneste, da ieg vil oversende det saa snart der gives nogen sikker Leylighed her imellem. Det omskrevne Herbarium har ieg endnu ikke kundet sende i Mangel af Leylighed, hvilken saa snart gives, det ikke skal blive forglemt, men at vove det til Vands paa denne Aarsens Tid har ieg taget i Betænkning. Indsluttet sender ieg en Copie, som sandeligen er en curieus Piece, og at Hr Iustice-Raad ey skal holde den mistænkt, lader ieg originalen følge med, da han maa beholde hvilken af dem Han vil; men en af dem vilde Han sende mig tilbage. Den viiser den salig Konges særdeeles Humeur og i mine Tanker var værd at indføres i Hans Historie 3. Ved denne Leylighed maa ieg bede Hr Iustice-Raad, Han ville procurére mig høystbemeldte Konges Portrait i Knæe-Stykke, stukken i Kaaber, af dem der findes for i Hans Historie. Slutteligen forbliver ieg med all Er givenhed Hr Iustice-Raads
tienstvilligste Tiener C. Rantzau 4.

P. S. Undskyld, Kiere HEr Iustitz Raad en vældig Iæger, der trett og mødig ei kand skrive med egen Haand, og formeld Hands Exelentz HEr Geh. Raad Rosencrantz min Respect.

Udskrift: A Monsieur Monsieur Hans Gram, Conseiller de justice, Ar chivaire et Bibliothequaire du Roi à Copenhague.