Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1731-01-20)

Brahesborgd. 20de Janv. 1731.

Velædle og Velbr HEr Assessor!

Hvor nøttig jeg end finder HEr Assessor er ved anden publico tienlig og for Hannem behageligere Forretning, nødes jeg dog til atter at bemøye, for eengang i saa fortræden een Sag at naae endskab. Med Madame Hartvigsen seer jeg nock det sigter til uendelig Vitløftighed, og at derved bliver indtet at giøre, tilmed holder jeg og i mine tancker Harboes gaard paa Østergade 3 beqvæmmere og mageligere end dend anden; jeg supponérer derhos, at dend paa Tag, Loft, Gulv, Vegge, Vindever og Fyerstæder med videre er i forsvarlig brugbar Stand, jeg saa meget desto mindre tvifler paa, som itzige Eiere, Procurator Anders Bruun tør compromittére paa Siufn af u-villige Mestere, bliver altsaa intet for mig til overs, da jeg skal over og maa under Tag, end i Guds Nafn at slutte med denne, hvilcket HEr Assessor er saa god, som allerbest og fordelhaftigst for mig skee kand, paa mine Vegne at afgiøre og indgaa, hvor med jeg aldeeles er og skal blive vel fornøyed og vel tilfreds, ligesom HEr Assessor det afhandler og aftaler, skiønt 6oode Rixdalers Leye for saadan een Gaard er et vel suurt Æble at bide i, og maa jeg bekiende, de s. 27got folck profitérer af andre Folckes Ulycke. Da Madame Justsen ei vil fløtte, beqvemmer samme Gaard mig icke, som jeg ei kand have mindre end heele Gaarden. Madame Juuls paa Kongens Torv 1 var jeg endda verre tient med.

Numsens 2 i Laxegaden er og ickuns een maadelig Gaard og ingenlunde min Leilighed at kiøbe samme, ligesaa lidet som Krøgers paa Øster-Gade, jeg dog holdt for dend beste, om dend var at faa til Leye, thi at kiøbe er jeg ei saa kier af Byen, jeg nogen tiid her til skulle resolvére.

Hvor forlegen jeg end er, er jeg dog herved gandske rolig, vel forsickred HEr Assessor hielper mig her udj til endskab og handler for mig, som om det maatte være for hannem selv, hvorimod det alletider og i alle tilfælde, naar mig ickuns maatte gives Leilighed, skal være mig een skyldighed og Fornøyelse i Gierningen at udviise med hvad Ergivenhed jeg stedse er og forbliver Velædle og Velbr HEr Assessors

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 3.

P. S. Ved Contractens Slutning er HEr Assessor vel saa god og ob- servérer, at hvis Udgiffter og expenser paa Grunden og Gaarden med alt andet deraf dependérende, gaar paa Eyerens Reigning. Indsluttede er af Hands Excelences Hr Geheime Raad Sehestedt i Paris hands Composition.

Udskrift: Velædle og Velbr HEr Assessor Gram, Kongl. Mayts Archi- varius, Bibliothecarius og Historiographus, a Kiøbenhafn.