Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1739-02-11)

1Brahesborrigd. 11te februarij 1739.

VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Det var en vel stor forliiß for publicum, mens en vel glædelig og for nøyelig ting for Privatum, om HEr Iustitz Raad ei havde andet at tage vare, end at correspondére med Sine gode Venner; af denne Fortale mercker HEr Iustitz [sic] vel, det jeg har læst Steinhorstiana og faaed Hands sidste aller kieriste Brev, huorfore jeg aflegger skyldigst hiertens tacksigelße 2, saa vel som for alle Deres gode ønsker til Aareds omvexling, dem jeg af et oprigtigt hierte sender Dennem igien, topmaal ønskende dennem all den lycke og vel signelße ønskes kand, og først og fremmest Dennem med os alle den Edle Fred, Gud give fred i Riger og lande, mellem Stater og stænder, udenfor Consistorium og i Consistorium, som er vel et fornøden ønske, siden vi hører, huad der passérer hos vores Naboer; huem veed, huo der nøye havde obser véred tiden, om icke per Metempsycosin dend kiecke cg brave Captain nu Sal. Christians 3 Siæl var faren i den drabelige HEr Hofrath Gebauer, der saa mandeligen skal have slaged HEr Hofrath Mascov under sig, huilcken sidste dog, skiønt paa lorden og i Støved, med stor tapperhed skal have viist sig ex ungve leonem 4; diße Generalia skriver Mr Paulsen mig fra Cassel, thi min Søn var alt fra Giøttingen, da dette er passéred; hertil føyes, der er af Re gieringen udnævnt Commissarier for at udfinde, huor skylden sticker og huem der har væred aggressor; huor af denne store strid har reist sig, meldes mig ey, dog skal jeg lade mig herom af min Søn fuldstændigen underrette og giøre mig en fornøyelße af HEr Iustitz Raad det derefter at communicére; desmidlertid nødes jeg formedelst overflødig Skriverie hermed at afbryde, der jeg uafladeligen, nest min Koenes helßen, med all Ergivenhed og tienistferdighed til all velbehag og tieniste stedße forbliver Høystærede HEr Justitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

s. 104P. S. Den anden Tomum af Biblia Naturae 1 er HEr Iustitz Raad vel saa god ved min Otto, for ei at bemøye Dennem sielv dermed, at lade hefte, at jeg i Christiania kand lade den indbinde uniform med første Tomo; Endnu tilstæd mig, kiere HEr Iustitz Raad, at forespørge mig, huorledes det bliver med de smaa Skoelers reduction; herunder har jeg nogen Interesse, hører i Assens har havd et tillæg herfra, og i saa maade væred degn her til Gamtofte Kircke, har holdet en usel substitut eller forsiufned Sangen ved løbe Degn; vidste jeg nu, huorledes det skulde angaaes for at faa dette tillæg til Kircken igien, vilde jeg fondére en Sæde Degn og Degne boelig, som vel giordes for nøden ved saa anseenlig en meenighed, og var derhos til stor gavn og nytte for ungdommens Information 2.

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de Iustice, Historio graphe, Bibliothequaire et Archivaire de S. M. le Roy de Danmarc et Nor- wegue p. p., à Copenhague.