Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1733-07-04)

Vel Edle og Velbr. HEr Justice-Raad!

Jeg kand ei nocksom fuldtacke Hr. Iustice-Raad for Sin gode Omhue i at besørge Medaillen over Norske Reysen 2 og har Hand herudi ei alleene arbeyded s. 31for mig som sin gode Ven, mens endog for Posteritäten. Jeg skulde før have besvared HEr Iustice-Raads første meged ærede, dersom min Omreise i Landet det icke havde forhindred; jeg haver tilstilled Hands Mayt samme Brev originaliter, hvorpaa Hand Allernaadigst haver approbéred Medaillen og i alt bifalded Deres førte Sentiments, saavel som de i sidste ærede Skrivelse med dend reenere og tildeels forandrede Tegning, jeg Hands Mayt og extract-viß Allerunderdanigst haver insinuéred; Medaillen med dend siddende Gudinde og Cornu copiæ er i fuld Arbeyde, kunde ickunds Stempel-Snideren vel executére dend, som Stuckenbrock 1 dend meged propre haver aftegned. Samme Stucken- brock havde projectéred een: Kongen i een Char eller Triumph-Vogn ved Norske Klipper, af Norske Indbyggere omgiven, med det Motto af Virgilio : Exspectate veni; mens foruden at dette var for meged chargéred eller opfyldt og ey frit eller degagé, paßer sig det og icke paa Kongens Komme til Skibs; under Kongens Buste stod dette vel slette Chrono Distichon :

eXCIpe nVnC sVbIto borea tVo gaVDIo regeM 2,

og som Hands Mayt ved denne Occasion vil have 2de Medailler slagene ligesom paa Sal. Kongens Norske Reyse, er denne Medaille og approbéred, dog saa at dend første, der alt er i Værck, først skal fuldfærdiges, desmidlertiid vilde dend endelig corrigéres, da O baade i Tuo og Gaudio ere lange, der dog bør være korte, subito og her ickunds er fylde Kalck, saa det var meged got, om i henseende til Fremmedes og Kyndiges samt Posteritätens Censur noged klyg- tigere og ingenieusere kunde suppeditéres, allerhelst da Chrono Distichons i mine Tancker ei ere vit her; der var een magnificq Leilighed til denne Medaille for hvem, der var bel esprit, ved det, at baade Konge og Dronning har i een nye anlagd Grube, der blev kaldet Kron Printz Fridrich, afhugged et Støcke vel rart gedigen Sølv. HEr Biskop Hersleb har vidst meged feliciter at ap- plicére det i sin Prædicken, allegérende de Stæder i Psalmen og ellers, hvor der tales om Biergene, som jeg alt vitløftigere kunde melde, dersom min Tiid tillod mig det. Ingen Tid skal HEr Iustice-Raad ei finde mig uden med al Ergivenhed og redebond Tienistferdighed Veledle og Velbr HEr Iustice-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 3.

Christianiad. 4de Iulii 1733.