Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1745-06-15)

1Vel Ædle og Velbr HFr Iustitz Raad!

Det er uforskammed at turbére circulos, mens vilde være ubarmhiertigt at negte en fattig Client Sin intercession, naar Hand er den værd; HEr Iustitz Raad vilde altsaa undskylde og efter sædvaanlige godhed og venskab for mig lade sig nærværende Persons nød gaa til Hierte og hands anliggende være angelegen. Hands Navn er Iacob Basballe, min forige Præstes Søn her ved stædet, saa Hand mig fra ungdomb af er bekiendt for et flittigt og skickeligt Menniske, og det ei er, ut discat orare, at Hand søger om at gaa for Skibs Præst med det Chinésiske eller Oostindiske Skib 2. Ieg veed meged vel, HEr Iustitz Raad desto beklageligere ei meere er ved Directionen, mens Hand med mig flattérer os af, det HEr Iustitz Raad dog manuducérer Hannem i denne sin anligning og paa sine behørige stæder legger betydelige ord ind for Han nem, huorved Hands lycke promovéres og den Erkientlighed forøges, med huilcken jeg er HEr Iustitz Raad forbunden og Hand alletider skal finde mig med største Høyagtende og Ergivenhed Velædle og Velbr HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

Brahesborrigd. 15de Iunij 1745.

Udskrift 3: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de Iustice et Biblioth. de Sa Majeste le Roy de Dannemarc, Norvegue p. p., a Copenhague.