Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1736-07-11)

2LadegaardsØed. 11te Iulij 1736.

Wel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Alle helder og holder sig til mig, naar HEr Iustitz Raad skal bevæges til noged, der ret glæder mig, thi jeg seer deraf, Folck troer om mig, jeg betyder og formaaer noged hos Dennem, som jeg er viß paa, De og vil lade see, Folck ei tager feil i, lige saa lidet som de troer, at ingen kand blive lærd, holdes for lærd eller komme til at søge efter sund og sand Lærdomb, uden HEr Iustitz Raad er saa god at recke dem haanden; i dend afsigt skulde dend unge Kierulf, Iustitz Raad og Iustitiarij Søn her, havd dette Brev med sig, mens jeg var udreeden dend dag, hand reiste, og kom derefter, saa jeg med Posten maa efterkomme mit Løfte; Hand reiser over med Sin Skoele- Mester for at giøre sig klar ved Academied, og Hands Broder, der har væred i Huse hos Woldickes Broder, støder til Hannem. Nu veed HEr Iustitz Raad deres anliggende og min Forbøn, der dog ingensinde gaar videre end juxta merita Subjectorum, mens et maadeligt Subjectum kand ved god Manuduction blive ypperligt, og det er en velgierning, som aldrig nocksom bør eller kand erkiendes 3.

s. 64Herfra falder ei noged for Dennem bemerckeligt at melde, thi da HEr Iustitz Raad ei ved det Hadelandske Blye-Vercks Participantskab eller saakaldede Kuxen har vildet berige sig under lorden, tager Hand ingen deel i dette Arbeide, der indkommende Uge begynder. In re literaria her troer jeg det snart kommer saa vit som Engelland fordum, at mand kand frelße sit liv med at læse Credo ud af en Bog, efter dend Engelske lov lege ut Clericus. En af det lærde Societät i Engelland har dog adresséred sig til Vores Rector Rask (jeg ei veed huorfor, da Hand er Lector Theologiæ) om beskrivelße og Efterrettning paa det sidst fundene Tunderske Horn og for at fornøye Hannem har hand tilsendt ham Pauli beskrivelße herover 1; Manden beder om en rigtig tegning for at lade det sticke i Kaaber og for at formaa ham dertil sender Hand Ham indsluttede over et funden i Engelland, som Hand strax bar mig igien, formodentlig duer Horn ei at giemme paa. Jeg har seet af Lærde Leipziger Avis, at Lackmann har giort en beskrivelße derover, jeg har skrevet efter 2.

Her har vi spurt, der skal være en nye lif Medicus antagen hos os, navnlig Carlsen eller Carl, dend en hands Landsmand beskrev mig som en Ertz Sincretist, ei vel forvared i Hovedet, adskillige gange forfuldt og paa- greben for sin uroelighed, der ei skal brillére uden ved Sympathetiske Curer, føyede derhos, at om Hand vilde blive ved sin Medecin og Herskabene alletider holde sig sunde og friske, kunde Hand være god nock. Ieg kand umue- lig troe det, thi her siges, Hand er Recommandéred af HEr grev Stolbierg 3, saa er mig og sagd, at Groethusen skal være død underveis til Santa Crux 4; Gud veed, hvad af alt dette sandt er, fuldkommen vist og sandt er det, at jeg med all oprigtighed og Ergivenhed stedße forbliver Høystærede HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau.

P. S. Mr Hofmann paa Skierildgaard har skreved mig og bedet atter at errindre HEr Iustitz Raad om Hands Søn, kiendte Hand Dennem saa vel som jeg, holdt hand det for ufornøden 5.