Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1736-09-12)

Ladegaardsøed. 12. Septembr. 1736.

Velædle og Velbr. Herr Justice-Raad!

J all min Anliggende er Hr Iustice-Raad altid min Tilflugt, som ieg veed han er min Ven, fortryder han ej derpaa; da ieg sistens ragede i nogle gamle Papirer, fandt ieg indsluttede Copie Rescript til Byen Hamborg, min Farfader Sal. Friderich Rantzau til Asdal, hans Broder gamle Henrich Rantzau s. 68til Møgelkiær og Rosenvold haver udvirked, mens ieg finder ej derhos, hvad udfald det dermed haver faaed og hvem der haver nydet denne for Familien Stiftede Hamborgeske Præbende; dog stiller ieg mig for, den maa være bleven den Bredenborgske Branche tilfunden, og som den er uddød ved den sidste u-lyckelige Greve her paa Aggershuus, veed ieg ei rættere, end jo at være ældst og nærmest hertil berættiged, om hvilket alt, saavel om Præbenden (om den ellers endnu er til), som om Successionen i Familien ieg behøver Hr Iustice-Raads store Lumières og gode Betænckning. 1 Ieg skammer mig ved at være saa fremmed i min egen genealogie; mens der reflectéres saa lidet paa nu omstunder, at ingen bekymrer sig stort derom, og nøyes enhver gierne med at kiende sin Fader, som endda mangen gang er u-vis nock; Fortryd ey paa, Kiere Hr. Justice-Raad, ieg saa ofte bemøyer Dennem; havde vi fleere slige Mænd i Landet, blev De ej saa meget overhængt, tilmed ere de ej alle saa tienestagtige. Den belovede Efterrætning om de Bielckers Famille Stycker vil ieg forvente, 2 saavelsom at Hr Justice-Raad, nu det lacker flux ad Mickels- Dag, besørger mit Exemplar annammet af Biblia naturæ, 3 jeg har Subscriberet for; ieg vil gierne igien beile for Hr Justice-Raad her oppe, vidste ieg ickun nogen, ieg vilde unde ham til.

Ieg veed ej, om Hr Justice-Raad med all sin Læsning har seet indsluttede Curieuse Historie af en Engelsk Bog, kaldet The Political State of Great Britain For The month of April 1736, 4 Præntet London for T. Cooper at the globe in Pater noster Row, der Pagina 376 fortæller samme, og er ieg her meged alvorligen bleven spurdt derom; Hr Justice-Raad vidste vel ej, han havde saa fornemme en Skoemager-Sven i Bye hos sig; slig Sottices burde sandel, dog igiendrives; ved Læsning falder der desto beklageligere formeget mala mixta bonis; ieg har maattet lee over det Jndfald i Swiffts Cacklogallinien, 5 s. 69hvor han i Slutningen af hans prophetier, hand ej binder til nogen vis Tiid, anfører, at den Svenske og Danske Flode bliver soldt for Faune-Ved, hvorunder dog sticker en stor Malice ; var Dagen noget længere eller Øynene noget stærckere, var Læsning sandelig for mig en Voluptas, skiøndt ej mange her legger sig derefter; ieg har den Magelighed fra Holland at faae alt, hvad Nytt udkomer, og læser ieg nu med Fornøyelsse Pitavals Causes Celèbres, 1 der er efter den Idée, ieg vilde Sal. Truels Smith 2 skulde have gived os Høyeste Rætts historie. Crebillons Écumoir er en skiden gal Bog, ieg ey veed, hvorfor er bleven brændt i Franckerige, med mindre den maa røre visse Personer, vi ej har Nøglen til, eller og for hans Digression om Religionen; 3 forunder- ligst er det, han vildet sadt sit Navn for den. Den nye Svenske Lov Bog 4 maa ieg bekiende er endda kortere end vores, om den ellers befatter aldting ; ieg har endnu ej havt Stunder den at Collationere, saa har ieg ej heller Stunder, som Hr. Justice-Raad maa være glad ved, at giøre dette længere; mens aldrig bliver jeg saa Stundesløs, det han jo altid, naar ieg kand være til nogen Tie- neste og Velbehag, skal finde mig i gierning og Ord med Raad og Daad og med all Ergivenhed Velædle og Velbr. Hr Justice-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau. 5

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram, Conseiller de Iustice, Historiographe, Bibliothequaire et Archivaire de S. M. le Roy de Danmarc et Nor- vegue, a Copenhague.