Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1731-01-27)

Brahesborrigd. 27de Janv. 1731.

Vel Edle og Velbr HEr Assessor!

Aldrig kunde Bref meere fornøye mig, end HEr Assessors Høystærede af 2 3de Hujus, hvoraf Jeg med Glæde seer min Sorrig for Huuß er sluckt og tager jeg med kyß paa Haand mod de af HEr Assessor for mig stipulerede Conditioner: aarligen at betale de 550 Rdr Currant af Procurator Andreas Brun nu tilhørende huuß paa Øster Gade, 4 General Major Bahrenfleth 5 endnu i boer, Eyeren at levere Gaarden i forsvarlig Stand og hand Selv at betale alle paa Grunden heftende Skatter og Omkostninger, Vægter Penge og Gadens Ren- holdelße undtagen. Jeg tacker HEr Assessor hiertelig, at hand har vildet overtage s. 28sig Contracten for mig at udstæde, dend Jeg ved min ankomst i alle sine Ord, Puncter og Clauseler ved min Ankomst [sic] gierne ratificérer, hvorfore denne min Missive skal være desmidlertid fuldkommen Forsickring, og kand jeg med al Erkentlighed give HEr Assessor dette Skudsmaal, at hand er en tilforladelig Commissionaire; dersom hand ey er saa indtagen af Antiquitäten at nogen moderne Beauté kand røre hands koldsindige Hierte og indtage hands lærde Sind, vil Jeg gierne beyle for hannem igien paa allermindste Vinck, hand giver mig, og skal det aldrig fattes mig uden paa Leylighed at udviise, med hvad Ergivenhed og Tienistfærdighed Jeg stedse er og forbliver Vel Edle og Velbr HEr Assessors

Tienist Ergivene Tiener C. Rantzau 1.

P. S. Min liden Secretérer 2 recommandérer sig til HEr Assessors Venskab, gode Omhue og Forsorrig, der om hand ved Ankomsten med mig, videre hos Dennem skal anholde.

Udskrift: A Monsieur Monsieur Gram Assesseur Consistorial, Antiquaire et Bibliothiquaire de S. M. le Roy de Danmarc, Norvegue p. p. a Copenhague.