Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

"Bergens Tidende" af 8 Aug. 1884 anmelder dette Værk i følgende Ord:
... Man appellerer ikke forgjæves til Læseverdenens Sympathi, naar man nævner P. A. Heibergs Navn, et af Nordens ædleste. Vi Nordmænd betragter ham næsten som en af vore egne, fordi der rinder norsk Blod i hans Aarer, ligesom han ogsaa er interessant for os ved at være den eneste danske Forfatter, der har forlagt en Række af sine Arbejder i Norge; endvidere øges Tilknytningspunkterne til Norge ved, at han levede tre Aar af sin Ungdom i Bergen, hvor han første Gang gjorde Opsigt som Visedigter. Opholdet i Bergen afsatte ogsaa Frugter i hans senere Produktion, ligesom han gjennem mange Aar stod i inderlig Brevvexling med bergensiske Venner; man læse f. Ex. en i Foraaret udgiven Brevsamling »Literære Personer i Nutid og Fortid« ved S. Birket Smith; der findes kostelige, djærve Breve fra Johan Xordahl Brun til Heiberg.