Heiberg, P. A. Vise paa den bedste Faders Fødseldag, den 29. August 1793

Vise paa den bedste Faders Fødseldag,
den 29. August 1793.

Hvad er skjønt som Faders Navn,
der med Faders Aand forenes?

* 594

Ofte ved at virke Gavn
dette Hædersnavn fortjenes.
Alt som Skæbnen det tillader,
én er Fader for sin Ven,
én for Riger, én igjen
Enkers, faderløses Fader.

Tit af skjændigt Hykleri
man det ædle Navn misbruger
til den Mand, hvis Tyranni
Staters Blod og Fedme suger,
som sit Folk paa Halsen træder,
tærer Marven af sit Land;
mon man Fader kalde kan
den, der sine Børn opæder?

Rosen paa den godes Grav
af erkjendtlig Taare vandes,
medens Frygt den onde gav
tit et Marmor, som forbandes.
O, hvor fælt er Gravens Gjemme,
naar man Dyden Fjendskab so'r!
Men den gode Fader bor
i sin Grav, som var han hjemme.

Fader! du vort Selskabs Fryd!
evig dine Børn dig signe;
du har ledet os til Dyd,
gid vi dig i Dyder ligne!
Naar du en Gang os forlader,
dit Exempel savne vi;
derfor, Søstre! stemmer i:
Leve vores gode Fader!