Heiberg, P. A. Vise den 31. Januar 1792. (I Anledning af Kongens Fødselsdag d. 29. Januar)

Vise den 31. Januar 1792.
(I Anledning af Kongens Fødselsdag d. 29. Januar).

Mel.: En Time før Middag Madammen opstaar

Hvor glide ved Søvnen de Dage saa let,
de Nætter ved Svir og ved Gilde!
man danser og spiller og vaager sig træt,
man drikker og spiser sig mere end mæt
og siden befinder sig ilde.
Og naar vi faar Sygdommen jaget paa Dør,
vi leve som før.

Saa mangen i Galadragt lader sig se,
som hjemme har intet at spise.
Man søger Koncerter og stivt Assemblé,
Komedier, Opera, stor Balparé,
thi alle Steds maa man sig vise.
Hvad siger det, har man ej Dug paa sit Bord,
naar kuns man er stor?

587

Og tusendes Fryd er i Stormandens Gunst,
en Fryd, som til endes med Taarer;
at krybe og smigre er al deres Kunst;
de gjør sig til Narre, og oftest omsonst,
og Legio hedde de Daarer.
Hvad hjælper slig ydmyg Kredensen dig vel?
du bliver en Træl.

O, ser dog, I store! vor buntede Rad,
hvor glade vi le til jer Naade!
vi søbe ej gjærne af vældiges Fad
og bruge ej Piller bag efter vor Mad,
og svire vi, sker det med Maade.
Men ærligt og hjærtement er vores Skraal:
Kong Christians Skaal.