Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Udgiverne have valgt at repræsentere Digteren med hans satiriske Roman "Rigsdalers-Sedlens Hændelser" med det deri h indbefattede Skuespil "Virtuosen", med Komedien "De Vonner og Vanner", med de to Stridsskrifter "Politisk Dispache" og "Sproggranskning", samt med et Udvalg af bans Viser. - Saa vidt muligt have vi bestræbt os for at ledsage Texten med oplysende Noter, saa vel i literærhistorisk Henseende som med Hensyn til Oversættelse af de efter Tidens Skik hyppig forekommende Citater fra fremmede Sprog. Det har været vort Maal at gjøre dette Udvalg saa let tilgængeligt som muligt for enhver Læser, hvorfor vi heller ikke have taget i Betænkning at gjengive de optagne Arbejder i den nu brugelige Retskrivning, uden at dog paa noget Sted Forfatterens Sprogform er ændret.