Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Vi have endelig at bringe vor bedste Tak til dem, der paa, forskjellig Vis have staaet os bi under Udgivelsen. Fru Etatsraadinde J. L. Heiberg har givet os sit Samtykke til dette Udvalg. Hr. Boghandler E. L. Thaarup har stillet sin sjældne og omfattende Samling af P. A. Heibergs Skrifter, særlig de med saa stor Omhu samlede Viser til vor Raadighed. Hr. Justitsraad F. L. Bang har overladt os en Samling Heibergiana, som dog ikke indeholder meget, som vi have haft Brug for til vort særlige Formaal, men som vil være af Betydning for den, der skal skrive Heibergs Biografi. Sndvidere maa vi takke Hr. Bibliothekar Vahl paa det store kgl. Bibliotek for den Utrættelighed, hvormed han har hjulpet os til de Oplysninger, vi søgte der, samt de mange andre, der paa forskjellig Maade beredvillig have staaet os bi ved det ikke lette Arbejde at forsone Udvalget med oplysende Noter.