Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Da Spioner og skjulte Angivere blandt alle forhadte Væsener ere de mest forhadte og, som jeg ovenfor har sagt, virkeligen gjøre Menneskeligheden ubodelig Skade, saa burde disse rent afskaffes; men i deres Sted andre offentligen indsættes i dette Embede, hvis Pligt det altsaa skulde være at blande sig i alle dem uvedkommende Sager, snige sig ind i alle Huse og opdage de hemmelige Gjemmer, hvor kontrabande Vare pleje at forvares. Til at besætte disse Embeder maatte man følge en ganske modsat Regel end den ved Embeders Besætning sædvanligen brugelige, det er: man maatte se paa Ansøgerens Duelighed. Subjekterne maatte ikke vælges uden efter følgende Rangforordning: 1. Kjøbmænd, som ved Smugleri ere blevne bankerot. 2. Forulykkede Skriverkarle og Kontorbetjente. 3. Afsatte Skippere. 4. Andre Tjenestefolk, som have tjent hos de handlende.