Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

A. tillige med to af hans Kammerater bleve en Nat grebne af Toldbetjenterne, just da de vare i Færd med at indsmugle nogle Pakker Fløjler og Silketøjer. De saa' ingen Redning uden at flygte og lade Godset blive i Stikken. Mørket havde just ikke gjort dem ganske ukjendelige, men da Toldbetjenterne ikke vare i Stand til at overbevise dem, saa blev dem paalagt Ed, hvilken de frimodigen aflagde: at ikke en eneste af dem havde været Medhjælper dertil eller Medvidere deri. Deres Samvittighed var let beroliget med den lille Forbeholdenhed: at ikke en eneste af dem, men vel alle tre tilsammen vare Gjerningsmændene.