Kingo, Thomas RÆttens Spiir det alt er brekked (DK)

JEsus dømmes til at Korsfestes.
Under forrige Melodie:

1.

RÆttens Spiir det alt er brekked,
Kierlighed er bleven kold,
Alt Rætfærdighed er svekked,
Uskyld lider Last og Vold,
Løgn er ført i sandheds Dragt,
Sandhed er i støven lagt,
Uræt klæder Dommens sæde,
Steenen maa der over græde.

2.

Ræt og Uræt lige gielder,
Lige høyt optegned er!
JEsu klare sag dend helder,
Ingen Ræt har Øye der!
Folkets løse snak gaar frem,
Deres Raab har Kraft og klem,
Rætten skal for dem indrømmes,
JEsus hen til Korset dømmes.

370

3.

Aldrig under Himlens Bue,
Og det hvaldte Stierne-Tag,
Vaar der slig en Dom at skue
Udi slig en Rætviis sag!
Uden skyld og ald beviis
Gaar mand paa hans Livs forliis,
Og til Korsets Død ham stiller,
Effter Folkets onde Griller.

4.

Nu, saa er da Dommen gangen,
JEsus er til Døde dømt!
See, nu frydes Helved-Slangen,
Nu Guds Hierte det er ømt,
Nu dend svare Piin' og Nød,
Nu dend bittre Korsens Død
Hannem digt om Hiertet griber,
Og hans Siæl med Banghed kniber.

5.

Strax Pilatus sine Hænder
Tvetter ud i hykle-Vand,
Og sin Uskyld forevender,
Meener hand er reen og grand:
Ney, dend Dom paa JEsu Blood
Toes ey bort i nogen Flood,
Hænderne maa tvetted være,
Smitten skal dog Hiertet bære.

6.

Jøderne sig frygter ikke
For dend skyld i JEsu Død,
Deres Siæl det ey kand stikke,
Om hans Blood i Pølen flød,
Derfor raabe de og paa,
At hans Bloode-Hefn dend maa
371 Dem og deres Affkom røre,
Thi de veed vel hvad de giøre.

7.

Nu, saa vil Jeg da nedfalde
For dend dømde JEsu Food,
Og besee min synde-Galde,
Om dend ey forgav hans Blood;
Om Jeg selv ey Aarsag var,
At hans Dom dend blev saa svar;
Om Jeg hialp ey til at felde
Denne Dom, aff ald min Velde.

8.

Jo, min Gud, Jeg bør ey dølge
At min synd foruden Tal
Jo vaar med Dig hen at følge
Ind i Dommens Huus og Sal!
Mine synder Dommen skrev,
Og Dig hen til Døden rev!
Hvor Jeg seer din Dom og Vunder,
Seer Jeg alt mit Segl der under.

9.

Intet vil Jeg Haanden vaske,
Jeg vil ey undskylde mig,
Men nedvelte mig i Aske,
Græde, bede hiertelig,
At, O JEsu, Du ey vil
Mig min Ondskab regne til,
Men oppaa din Dom affskrive
Ald min skyld, og Naadig blive.

10.

Du foruden skyld og Brøde
Gav Dig under Dødsens Dom,
372 Ja selffvillig for mig døde,
Derfor estu og saa from,
At Jeg for Guds Domstoel maa
Ald min Tilflugt hos Dig faa,
Saa din Dom er mig en Baade,
Og Jeg bliver dømt i Naade.