Kingo, Thomas Taksigelsis Sonnet (DK)

Danmarks og Norgis Indbyggere
Indføris saaledis talende udi en
Taksigelsis Sonnet, eller Klinge-Riim
Ved dend Sal: HERRES Grav.

Far vel da, Her Niels Juel, din Siæl er i GUds Hænder!
Vi staar med vore Børn og Afkom ved din Grav,
Og takker GUD, som dig Liv, Lykke, Seyer gav
Til Kongens Vaaben, vi dit Leve-Lyvs antænder
Ved din Hukommelsis Forfriskning, Mand fra Mand,
Saa lenge Skibe skal beseyle Havsens Vand,
Ja mens at Solen de tolf Himmel-Tegn berender
Og Havet Kilde-Spring igiennem Jorden sender!
Du Siæle-løse Krop, i Been, du brave Aske,
Som Kæmpe-Seener, der var sunde, sterke, raske,
Tilforne sammen-bandt, tak, tak for hver en Dag
Og hver Minut I har forfegted Nordens Sag!
O hviler sødelig! I skal Forklaring faa
Naar JESUS setter Dyd dend ævig Krone paa.