Kingo, Thomas PEngene, som Judas slengte (DK)

Om Pottemagerens Ager.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

PEngene, som Judas slengte
I de onde Præsters Skiød,
Og dend Løn, hvorfor hand hengte,
Som hans fole Indvold brød,
Vil ey deres Hykler-Sind
I Guds Kiste legge ind,
Kirke-Blokken vil de spare,
Men ey Hierterne forvare.

2.

Uden Frygt de tør betale
Judas sin Forræder-Løn,
Deres Vrede dristig svale
Udi Blodet paa Guds Søn!
Kirkens Giemme dog ey maa
De Blod-Penges Smitte faa;
349 Men det kand de intet føle,
I Guds Blood sig selv at søle.

3.

Der paa deres Raad behager,
At de Penge gives skal
For en Pottemagers Ager,
Som for denne Priis er fal!
At og Pillegrime kand
Faa et ringe Hvile-Land,
Dennem vil de der begrave,
Som blant Guds Folk Lod ey have.

4.

O min JEsu, O mig fattes
Sands i disse dybe Ting!
Himlen kand mod dig ey skattes,
Og ey hele Verdens Ring
Fuld aff Perler, Sølff og Guld!
Dog kand nogle Fødders Muld
Mod dit Kiøb, O JEsu, settes!
Aldrig det aff mig forgiettes.

5.

Men Jeg vil begynd' at lære
Hos dend Pottemagers Grav,
At mit Leer, som Jeg mon bære,
Og dend Krop, som Gud mig gav,
Aldrig skal hoffmode sig,
Om hand kunde endelig
Udaff Guld og Perler braske,
Thi hand er dog Leer og Aske.

6.

Udaff Verdens Jord og Ager
Jeg med Adam tagen blev!
350 Gud, Du est min Pottemager,
Og din Forsyn Hiulet drev!
Dine Fingre danned mig
Allevegne underlig,
Saa mit Leerkar end mon bære
Dit aldmægtig Stempels Ære.

7.

Jeg vaar fremmed (Gud det bedre,)
Som Jeg daglig mindes vel,
Jeg, saa vel som mine Fædre,
Fremmed vaar fra Israel:
Men nu har vi Deel og Part
Blant Guds egen Børne-Art,
Nu har vi en Gravsted funden,
Som ved JEsu Blood er vunden.

8.

Fremmed' er vi alle Dage,
Pillegrim' udi vor Fær!
Naar vi engang skal affdrage
Vandre-Klædet, som vi bær,
Og i Graven legge ned
Ald vor Pragt og Herlighed,
Tak, O JEsu, vi maa eye
Ved dit Blood et roligt Leye.

9.

Det er nu mit Hiertes Glæde,
Mens Jeg boer i dette Leer,
Ved hvert Fied som Jeg mon træde,
At Jeg stunder meer og meer
Til dend sted, hvor Jeg en Vraa
Skal udi Guds Ager faa,
Hvor Jeg mig til Roe kand give,
Fuld aff Haab at faa til Live.

351

10.

JEsu, giør det for din Pine,
At hvor Jeg i Verden gaar,
Kand forsigteligen trine,
Tænke Graven oben staar!
Gid Jeg døer i salig Troe,
Naar Jeg skal blant Døde boe,
Og, naar Dommens Dag skal være,
Sank mit Leer til ævig Ære.