Kingo, Thomas HVordan end Pilatus hinked' (DK)

Dend Slette Uge i Faste.

See, hvilket Menniske.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

HVordan end Pilatus hinked'
Og fra Ræt til Uræt skreed,
Synes det dog at hand vinked'
Effter lit Barmhiertighed:
Thi hand ledde JEsum ud
Med en Blode-barked Hud,
Tornekronet, ilde faren,
At bevege Jøde-skaren.

2.

Seer dog nu I stolte Jøder,
Seer dog hvilket Menniske
Nu for Eders Øyne møder!
Seer dog paa dend Verk og Vee,
Som hans Hierte lide maa,
Nu der fra hans Top til Taa
Er ey hudelep at skue!
Hvo kand for slig Syn ey grue?

3.

Seer paa Jorden hand betræder,
Hvor dend flyder med hans Blood!
Seer til Himlen ham beklæder,
Om der nogensinde stood
Sligt et uselt Pine-Vrag,
Under hele Himlens Tag!
Siger mig, O vil I sige,
Om I haver seet hans Liige!

367

4.

Seer, om nogen Orm kand være
Meer Ælendig end som hand!
Seer, om Jorden dog kand bære
Nogen slig Vidunders Mand!
Seer dog an om ey en steen
Maa beveges ved hans Meen!
Seer og siger, om hans Jammer
Eder ey om Hiertet krammer.

5.

Seer hvor Tornene ham bryde!
Seer hvor Blodet tappes ud!
Seer hvordan hans Øyne flyde!
Seer hvor hand er uden Huud!
Seer hvor Pinefuld hand staar!
Hvor hand over alt er saar!
Seer hvor hand sig sammen krymper!
Seer og ynker dog dend stymper.

6.

Seer hvordan hans Kinder blegner!
Seer hans store Hierte-Klap!
Seer hvor hand mod Jorden segner!
Seer dog at det er kun nap
At hand Livet holde kand!
O hvor usel er hans stand!
Jeg vil ham nu lade fare,
Om hand kand, fra Dødsens snare.

7.

Ingen vil sig dog forbarme,
Ingen ræt er JEsu Ven,
Folket fanger an at larme,
Skyder sig til Keyseren,
Raaber, at Pilatus maa
Stor Unaade vente paa,
368 Om hand slipper denne Fange,
Som til Kronen torde lange.

8.

Agt min Siæl, og agt mit Øye,
Om du nogen tiid vil see,
See da paa din JEsu Møye,
See dog an hans Verk og Vee!
See hvor haarde Ting hand leed,
See hvor ingen Deylighed
Vaar hos hannem at fornemme,
Der hand stod i Dødsens Klemme!

9.

Alt det som Jeg seer og skuer,
Er min Ondskabs bittre Rood,
Og de synde-fulde Druer,
Hvis forgifftig Edder-Blood
Stenkes paa min JEsu Krop,
Fra hans Taa og til hans Top,
Som hans Krafft og Kiød opæder,
Mens hand Perse-Karret træder.

10.

O Jeg seer Dig fuld aff Jammer,
Fuld aff Verdens synd og skam,
Under HErrens Vredes Hammer,
O Du Guds uskyldig Lam,
Fuld aff Pine, fuld aff stød,
Fuld aff alskens sorg og Nød,
Fuld aff ald dend Helved-smerte,
Som vaar lavet til mit Hierte.

11.

Men fordi Du vilde blive
Saadant et Spektakel her,
369 Derfor skal min Gud mig give
Dig at see i Glæde der!
Her beseer Jeg dine saar,
Der skal Jeg i ævig' Aar,
Fuld aff Aandens Lyst og Lue,
I utrolig Fryd Dig skue.